TAILIEUCHUNG - Công văn 1226/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Công văn 1226/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc chỉ định thầu dự án xây dựng nhà làm việc Văn phòng Thành uỷ | BỘ XÂY DỰNG --------------- Số: 1226 /BXD-HĐXD V/v: Chỉ định thầu dự án xây dựng nhà làm việc Văn phòng Thành uỷ. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------- Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2009. Kính gửi: Văn phòng Chính phủ. Bộ Xây dựng nhận được công văn số 3995/VPCP-KTN ngày 15/6/2009 của Văn phòng Chính phủ kèm theo Công văn 2594/UBND-ĐTMT ngày 05/6/2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xin chỉ định thầu dự án xây dựng nhà làm việc Văn phòng Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh tại 58 Trương Định, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Căn cứ theo Luật Đấu thầu, Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ, các gói thầu thuộc dự án trên thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu. Tuy nhiên, theo nội dung giải trình, do yêu cầu cấp bách của dự án và để đảm bảo tiến độ chung, dự án xây dựng nhà Văn phòng Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh có thể xem xét cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu các gói thầu tư vấn, xây lắp, cung cấp lắp đặt trang thiết bị thuộc dự án trên cơ sở dự toán được duyệt theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về việc lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện năng lực và kinh nghiệm theo quy định của pháp luật nhằm mang lại chất lượng, hiệu quả cho dự án đáp ứng tiến độ chung theo yêu cầu. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: Vụ HĐXD, ( - 03). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đã ký Bùi Phạm Khánh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.