TAILIEUCHUNG - Bảng so sánh các yếu tố chu kỳ sản phẩm

Mẫu bảng so sánh các yếu tố chu kỳ sản phẩm | BẢNG SO SÁNH CÁC YẾU TỐ CHU KỲ SẢN PHẨM Stt Tiêu chí so sánh Xâm nhập thị trường Tăng trưởng Trưởng thành Suy thoái 1 Sự cạnh tranh Không có Đang gia tăng Nhiều Giảm bớt 2 Sản phẩm Một Đa dạng Dây truyền sản phẩm đầy đủ Khó bán 3 Già cả Lướt qua hay xâm nhập Đạt được thị phần Bảo vệ thị phần chiếm lĩnh lợi nhuận vẫn có lãi 4 Chiêu thị Thông tin giáo dục Áp lực của mức độ chênh lệch cạnh tranh Có khuynh hướng nhăc nhở Sự cổ động tối thiểu 5 Phân phối Có giới hạn Nhiều của hàng tiêu thụ hơn nữa Nhiều cửa hàng tiêu thụ tối đa Ít cửa hàng tiêu thụ .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    3    0    15-08-2020
1    8    0    15-08-2020
19    7    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
169    8    0
TÀI LIỆU HOT
4    6    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
2    7    0
6    5    0