TAILIEUCHUNG - Quảng bá và duy trì Website

Sau khi thiết kế Website và đưa nó hiện diện trên Internet, công việc tiếp theo của bạn là E-marketing tức là quảng bá Website, phát triển, duy trì hình ảnh của doanh nghiệp trên Internet, mở rộng danh sách khách hàng. Và thực hiện chiến lược online hiệu quả, mở rộng thêm doanh cần lưu ý các công việc sau: 1. Truy tìm thông tin của người truy cập Việc truy tìm giúp bạn biết được người truy cập đi từ đâu sang trang web của bạn, họ vào trang nào trước, ở đó bao lâu, và họ làm gì. | Quang ba và duy trî Website Sau khi thiết kế Website và đưa nó hiện diện trên Internet công việc tiếp theo của bạn là E-marketing tức là quảng bá Website phát triển duy trì hình ảnh của doanh nghiệp trên Internet mở rộng danh sách khách hàng. Và thực hiện chiến lược online hiệu quả mở rộng thêm doanh cần lưu ý các công việc sau 1. Truy tìm thông tin của người truy cập Việc truy tìm giúp bạn biết được người truy cập đi từ đâu sang trang web của bạn họ vào trang nào trước ở đó bao lâu và họ làm gì trong đó. Việc truy tìm được thực hiện thông qua các chương trình phân tích thông tin người truy cập được cài vào mạng Server của bạn. Bạn có thể chọn mua các chương trình đang phổ biến hiện nay như WebCrumbs WebTrends ARIA and Net Tracker. Dựa vào kết quả phân tích được bạn có thể biết người truy cập vào trang web của bạn là những ai họ quan tâm đến trang nào nhất và phương tiện quảng bá nào đã mang họ đến với bạn. 2. Lập kế hoạch duy trì và cập nhật Cần lên kế hoạch cụ thể ai sẽ chịu trách nhiệm duy trì và cập nhật cho trang web bao lâu một lần và ai sẽ cung cấp nội dung thông tin cập nhật. Có nhiều cách để cập nhật thông tin. Ví dụ như bạn có thể tạo cơ sở dữ liệu cho phần nội dung như khẩu hiệu hay hình ảnh. Cơ sở dữ liệu này được lập trình sao cho có thể nhập một cách tùy ý mỗi khi làm mới trang web. Cách thứ hai là làm các mẫu thông tin để người sử dụng có thể đưa lên nội dung hoặc hình ảnh vào mà không cần phải sử dụng HTML. 3. Tổng kết và nâng .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN