TAILIEUCHUNG - Bài 6: CÔNG NGHỆ MẠNG WIRELESS LAN VÀ ADSL

Công nghệ ADSL và công nghệ Wireless đang trở nên phổ biến trong các hệ thống mạng LAN của doanh nghiệp. Công nghệ WLAN. Cấu hình Access Point. Công nghệ ADSL. Thiết lập kết nối Internet với ADSL. Kết hợp WLAN với công nghệ ADSL. Câu hỏi bài tập | 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MH MĐ MẠNG CAN BAN 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- Bài 1 GIỚI THIỆU VỀ MẠNG MÁY TÍNH Bài 2 CHUẨN MẠNG VÀ MÔ HÌNH OSI Bài 3 GIAO THỨC TCP IP VÀ IP ADDRESS Bài 4 KỸ THUẬT MẠNG CỤC BỘ LAN Bài 5 QUẢN TRỊ TÀI KHOAN CỤC BỘ VÀ TÀI NGUYÊN MẠNG Bài 6 CÔNG NGHỆ MẠNG WIRELESS LAN VÀ ADSL Bài 7 CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ LÝ Sự CỐ MẠNG ÔN TẬP BÁO CÁO ĐỒ ÁN THI CUỐI MÔN ìửàce TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http BÀI 6 CÔNG NGHỆ MẠNG WLAN VÀ ADSL Công nghệ ADSL và công nghệ Wireless đang trở nên phô biến trong các hệ thong mạng LAN của dõanh nghiểp. 4- Công nghệ WLAN 4- Cấu hình Access Point 4- Công nghệ ADSL 4- Thiết lập kết nốì Internet với ADSL 4- Kết hợp WLAN với công nghệ ADSL Câu hỏi bài tập . stJàce 1 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MỤC TIÊU BÀI HỌC Hiểu biết về công nghệ mạng WLAN và công nghệ kết nối Internet ADSL Thiết lập mạng WLAN Thiết lập kết nối Internet cho mạng LAN với ADSL Router Xử lý các sự cố về nối mạng WLAN và ADSL stíàce TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Công nghệ WLAN Wireless à mạng vô tuyến được truyền dẫn trong không gian thông qua các trạm thu phá t và tuấn theo những qui tắt qui ước nào đo. 4- Các thuật ngữ trong WLAN RF Radio Frequence Tân số sóng điện từ của Wireless Channel kênh SSID Service Set Indentification tên dùng để phát sóng và phân biệt với các thiết bị phát sóng khác. Cell vùng phủ sóng tách biệt không dây. Noise những tín hiệu làm nhiễu sóng khi truyền. Roaming kỹ thuật giữ kết nối với trung tâm sđàce 2 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Công nghệ WLAN Website http I Các thành phần WLAN Wireless Card o PCI Card sử dụng cho máy tính PC o PCMCIA Card sử dụng cho máy tinh Laptop o USB Card sử dụng được cho ca PC và Laptop

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN