TAILIEUCHUNG - Nguyên lý marketing

Marketing là khoa học điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh kể từ ngày khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ,nó căn cứ vào nhu cầu biến động của thị trường hay nói khác đi là lấy thị trường làm định hướng | LÝ THUYẾT MARKETING NV. THOAN - thoannv@ FOREIGN TRADE MVER9TT Giới thiêu môn học NGUYÊN LÝ MARKETING Môn học Lý thuyết Marketing gồm 4 chương sẽ được nghiên cứu trong 45 tiết Chương I. Tổng quan về Marketing Chương II. Nghiên cứu thị trường Chương III. Các chính sách trong Marketing Chương IV. Kế hoạch hoá hoạt động Marketing Tài liệu tham khảo 1. Marketing - Australia New Zealand Edition 3 của bốn tác giả Philip Kotler Peter C. Chandler Linden Brown Stewart Adam Bản tiếng Anh NXB Prentice Hall 1994 2. Marketing Căn bản - Marketing Essentials Philip Kotler NXB Thống Kê 1994. 3. Marketing - Student Learning Guide Workbook của Marketing - Australia New Zealand Edition 3. Bản tiếng Anh NXB Prentice Hall 1994 4. Hướng dẫn nghiên cứu Nguyên lý Marketing Philip Kotler Gary Armstrong NXB Thống Kê 1944. 5. Bộ tài liệu nghiên cứu Marketing Marketing 2nd Edition - Berkowitz . Kerin . Rudelius Study Guide Instructor s Guide Test Bank Có thể tham khảo tại thư viện Trường Đại học Ngoại thương 6. Những vấn đề kinh tế ngoại thương - Tập san thông tin và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Ngoại thương 7. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Khoa Kinh tế Ngoại thương. 8. Các báo và tạp chí kinh tế Sài gòn tiếp thị Tiếp thị và quảng cáo Thời báo kinh tế Việt Nam Thời báo kinh tế Sài Gòn Thương mại Đầu tư . 9. Thông tin kinh tế thông tin Marketing trên mạng Internet. 1 LÝ THUYẾT MARKETING m NV. THOAN - thoannv@ CHƯƠNG I - TỔNG QUAN VE MARKETING gồm 5 phần 6 tiết Phần 1. Khái niêm về Marketing. Tìm hiểu những vấn đề chung nhất những khái niệm cơ bản nhất mà một người làm Marketing cần nắm được như Nhu cầu Mong muốn Lượng cẩu Trao đổi Giao dịch Thị trường Marketing Mix. Phần 2. Quá trình phát triển của Marketing. Với những nét đặc trưng trong từng giai đoạn phát triển và tìm hiểu các triết lý Marketing. Phần 3. Các mục tiêu của Marketing. Nghiên cứu các mục tiêu cơ bản nhất của Marketing như Lợi nhuận. Doanh số Thị phần và An toàn trong kinh doanh. Phần 4. Môi trường kinh .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN