TAILIEUCHUNG - Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND

Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND về việc xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch; cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006 - 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 35 2006 CT-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh ngày 06 tháng 11 năm 2006 CHỈ THỊ VỀ XÂY DỰNG QUY HOẠCH CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VŨ TRƯỜNG KARAOKE QUÁN BAR DỊCH VỤ XOA BÓP CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH CỔ ĐỘNG CHÍNH TRỊ VÀ QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 Trong những năm qua các cấp các ngành cùng với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã nỗ lực triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 17 2001 CT-UB ngày 02 tháng 7 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về chấn chỉnh công tác tổ chức và quản lý trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ văn hóa - xã hội và đẩy mạnh phòng chống các tệ nạn xã hội góp phần tích cực vào việc ngăn chặn kéo giảm tệ nạn xã hội từng bước đưa các hoạt động dịch vụ văn hóa đi dần vào nề nếp và tuân thủ đúng pháp luật tạo nên các điểm sáng văn hóa trên địa bàn quận - huyện đồng thời chấn chỉnh tình trạng quảng cáo ngoài trời mất trật tự kém mỹ quan không an toàn trên địa bàn đưa hoạt động quảng cáo đi vào nề nếp đúng theo định hướng của thành phố. Tuy nhiên những chuyển động đó chưa thật mạnh vững chắc đều khắp vẫn cần phải được tiếp tục tập trung chỉ đạo chấn chỉnh tạo điều kiện để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh đáp ứng yêu cầu vui chơi giải trí hưởng thụ văn hóa ngày càng cao phong phú của mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời để thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17 2005 CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar nhà hàng karaoke vũ trường Nghị định số 11 2006 NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng Thông tư số 54 2006 TT-BVHTT ngày 24 tháng 5 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn quy hoạch nhà hàng karaoke vũ trường Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị Thủ trưởng các sở - ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT