TAILIEUCHUNG - Quyết định số 250/2006/QĐ-TTg

Quyết định số 250/2006/QĐ-TTg về Đề án xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003 về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia đến năm 2010 và Quyết định số 259/2005/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2005 về việc thành lập Hội đồng Tư vấn quốc gia Chương trình thương hiệu quốc gia. | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 250 2006 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 31 tháng 10 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 253 2003 QĐ-TTG NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2003 VỀ VIỆC PHÊ DỤYỆT ĐỀ ÁN XÂY dựng và phát triển thương hiệu quốc gia đến năm 2010 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 259 2005 QĐ-TTG NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2005 VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN QUỐC GIA CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại - Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu quốc gia QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 253 2003 QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia đến năm 2010 và Quyết định số 259 2005 QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Tư vấn quốc gia Chương trình thương hiệu quốc gia 1. Điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 253 2003 QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ được sửa lại như sau a Biểu trưng của thương hiệu quốc gia có tựa đề tiếng Anh là VIETNAM VALUE giá trị Việt Nam được gắn vào sản phẩm đã có nhãn hiệu riêng đạt được các tiêu chí do Chương trình quy định . 2. Tên gọi Hội đồng Tư vấn quốc gia Chương trình thương hiệu quốc gia tại Quyết định số 259 2005 QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2005 và tại Quyết định số 253 2003 QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ được sửa lại là Hội đồng Thương hiệu quốc gia . 3. Điều 2 Quyết định số 259 2005 QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ được sửa lại như sau Điều 2. Hội đồng Thương hiệu quốc gia có nhiệm vụ thông qua hệ thống các tiêu chí và quy trình để bình chọn sản phẩm được mang biểu trưng của thương hiệu quốc gia và hệ thống các tiêu chí quy trình bình chọn Giải thưởng xuất khẩu hàng năm của Thủ tướng Chính phủ tiến hành bình chọn thương hiệu sản phẩm được mang biểu trưng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT