TAILIEUCHUNG - Quyết định số 19/2006/QĐ-BKHCN

Quyết định số 19/2006/QĐ-BKHCN về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng xăng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành | BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số 19 2006 QĐ-BKHCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 02 tháng 10 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BẮT BUỘC ÁP DỤNG TIÊUCHUẦN VIỆT NAM VỀ CHẤT LƯỢNG XĂNG BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 54 2003 NĐ-CP ngày 19 5 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28 2004 NĐ-CP ngày 16 01 2004 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 54 2003 NĐ-CP Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24 12 1999 Căn cứ Nghị định số 179 2004 NĐ-CP ngày 21 10 2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa Theo đề nghị của Tổng cục Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7208 2002 chất độc hại trong xăng động cơ ban hành kèm theo Quyết định số 22 2002 QĐ-BKHCN ngày 31 12 2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các tổ chức cá nhân nhập khẩu kinh doanh xăng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Mạnh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
17    9    0    13-08-2020
25    27    0    13-08-2020
7    5    0    13-08-2020
112    3    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0