TAILIEUCHUNG - Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn quận 5 giai đoạn 2006 - 2010 của Ủy ban nhân dân quận 5 do Hội đồng nhân dân quận 5 ban hành | UỶ BANNHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 03 2007 NQ-HĐND Quận 5 ngày 17 tháng 07 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ XÂY DỰNG QUY HOẠCH CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VŨ TRƯỜNG KARAOKE DỊCH VỤ XOA BÓP CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 5 GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5 KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 10 Căn cứ khoản 2 và 4 Điều 20 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Sau khi xem xét Tờ trình số 1538 Ttr-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 5 về xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường karaoke dịch vụ xoa bóp cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn quận 5 giai đoạn 2006 -2010 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của đại biểu HĐND quận QUYẾT NGHỊ Điều 1. Chấp thuận thông qua nội dung Tờ trình của Ủy ban nhân dân quận 5 về xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường karaoke dịch vụ xoa bóp cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn quận 5 giai đoạn 2006 - 2010 đính kèm Tờ trình số 1538 Ttr-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2007 . Điều 2. Ủy ban nhân dân quận 5 báo cáo các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 5 khóa IX kỳ họp lần thứ 10 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2007. . CHỦ TỊCH Đặng Công .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    2    0    13-08-2020
273    4    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0