TAILIEUCHUNG - Thông tư số 14/2008/TT-BCT

Thông tư số 14/2008/TT-BCT về sản xuất và kinh doanh thuốc lá do Bộ Công thương ban hành để hướng dẫn thực hiện một số qui định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá | BỘ CÔNG THƯƠNG Số 14 2008 TT-BCT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 25 tháng 11 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUI ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 119 2007 NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THUỐC LÁ Căn cứ Nghị định số 189 2007 NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ qui định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Công Thương Căn cứ Nghị định số 119 2007 NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá Bộ Công Thương hướng dẫn một số qui định tại Nghị định số 119 2007 NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá như sau I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Thông tư này hướng dẫn điều kiện kinh doanh chế biến nguyên liệu thuốc lá điều kiện sản xuất sản phẩm thuốc lá điều kiện nhập khẩu máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá nguyên liệu thuốc lá giấy cuốn điếu thuốc lá quản lý đầu tư sử dụng máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá năng lực sản xuất sản lượng sản phẩm thuốc lá điều kiện kinh doanh sản phẩm thuốc lá thẩm quyền thủ tục trình tự cấp các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến Giấy phép sản xuất kinh doanh sản phẩm thuốc lá theo quy định tại Nghị định số 119 2007 NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá. 2. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia sản xuất kinh doanh sản phẩm thuốc lá và các hoạt động khác có liên quan đến sản xuất kinh doanh sản phẩm thuốc lá trên lãnh thổ Việt Nam. Thông tư này không áp dụng đối với việc nhập khẩu sản phẩm thuốc lá kinh doanh sản phẩm thuốc lá tại cửa hàng miễn thuế Duty Free Shop . 3. Kinh doanh nguyên liệu thuốc lá chế biến nguyên liệu thuốc lá là các ngành nghề kinh doanh có điều kiện chỉ các doanh nghiệp cá nhân có đủ điều kiện và được Cơ quan quản lý Nhà nước về công thương có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
35    7    0    10-08-2020
59    6    0    10-08-2020
16    4    0    10-08-2020
78    8    0    10-08-2020
7    4    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0