TAILIEUCHUNG - Quyết định số 34/2008/QĐ-BCT

Quyết định số 34/2008/QĐ-BCT về việc phê duyệt đề án tăng cường quản lý và kiếm soát tiền chất đến năm 2010 do Bộ Công thương ban hành | BỘ CÔNG THƯƠNG Số 34 2008 QĐ-BCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 01 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VÀ KIẾM SOÁT TIỀN CHẤT ĐẾN NĂM 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Luật Phòng chống ma túy năm 2000 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng chống ma túy đã được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008 Căn cứ Nghị định số 189 2007 NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương Căn cứ Quyết định số 156 2007 QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2010 Căn cứ Quyết định số 42 2002 QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt đề án Tăng cường quản lý và kiểm soát tiền chất đến năm 2010 với các nội dung chính sau I. MỤC TIÊU QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT TIỀN CHẤT - Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành các cấp các tổ chức cá nhân có hoạt động liên quan đến tiền chất về công tác quản lý kiểm soát tiền chất - Góp phần đấu tranh làm giảm tội phạm ma túy và nguồn cung cấp ma túy tổng hợp - Quản lý kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến tiền chất không để bọn tội phạm lợi dụng sản xuất trái phép ma túy ở Việt Nam đồng thời không làm ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức cá nhân có hoạt động liên quan đến tiền chất - Quản lý kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất đặc biệt các loại tiền chất có nguy cơ cao không thể thất thoát vào mục đích sản xuất trái phép ma túy và kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất tham gia sản xuất ATS - 100 tổ chức cá nhân có hoạt động liên quan đến các loại tiền chất có nguy cơ cao đều được quản lý kiểm soát đến khâu cuối cùng - 100 cán bộ làm công tác chuyên trách quản lý kiểm soát tiền chất từ trung

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT