TAILIEUCHUNG - CHƯƠNG 1 TÌM HIỂU VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG 1 TÌM HIỂU VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI I. TÌM HIỂU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 1. Khái niệm 2. Nội dung và kết cấu bảng cân đối kế toán 3. Mô tả các khoản mục trên bảng Cân Đối Kế Toán II. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA NGÂN HÀNG 1. Khái niệm 2. Giải thích các chỉ tiêu trên bảng báo cáo thu nhập III. NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG 1. Tài sản sinh lời (TSSL) 2. Tài sản rủi ro (TSRR) 3. Kỳ hạn của chứng khoán đầu tư 4. Giá thị trường so với giá sổ. | CHƯƠNG 1 TÌM HIỂU VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI I. TÌM HIỂU BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN 1. Khái niệm 2. Nội dung và kết cấu bảng cân đối kế toán 3. Mô tả các khoản mục trên bảng Cân Đối Kế Toán II. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA NGÂN HÀNG 1. Khái niệm 2. Giải thích các chỉ tiêu trên bảng báo cáo thu nhập III. NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG 1. Tài sản sinh lời TSSL 2. Tài sản rủi ro TSRR 3. Kỳ hạn của chứng khoán đầu tư 4. Giá thị trường so với giá sổ sách của các chứng khoán 5. Tổn thất tín dụng và khoản dự trữ bù đắp 6. Nợ quá hạn 7. Sự nhạy cảm lãi suất 8. Số lượng nhân viên 9. Giá cổ phiếu trên thị trường đối với ngân hàng cổ phần 10. Thuế IV. GIỚI THIÊU KẾ TOÁN KHOẢN Dự TRỮ TỔN THẤT TÍN DỤNG V. NHỮNG THÔNG TIN NGOÀI BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN VI. THÔNG TIN PHI TÀI CHÍNH VII. NGUÒN THÔNG TIN VÀ CHẤT LƯƠNG CỦA THÔNG TIN Chương này giới thiệu và mô tả một cách khái quát về những tài liệu cơ bản được sử dụng trong việc đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Để việc đánh giá được thuận tiện bảng Cân Đối Kế Toán bảng tổng kết tài sản và báo cáo thu nhập của ngân hàng sẽ được trình bày một cách cụ thể để làm ví dụ ngoài ra còn có những tài liệu bổ sung về tình hình tài chính và những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng. I. TÌM HIỂU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 1. Khái niệm Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính của ngân hàng khái quát tình hình sử dụng vốn và nguồn vốn của ngân hàng vào ngày cuối năm. Để có thể đánh giá hoạt động của ngân hàng một cách chính xác bảng Cân Đối Kế Toán dùng làm cơ sở để đánh giá phải được phản ảnh bằng số dư bình quân ngày thay vì số liệu cuối năm. Điều này rất dễ hiểu bởi vì sự sai lệch có thể phát hiện được nếu những số liệu hàng ngày được quan tâm đến. Số liệu cuối năm chỉ sử dụng trong một số trường hợp nhất định nào đó. 2. Nội dung và kết cấu bảng cân đối kế toán Bảng Cân Đối Kế Toán được thể hiện một cách tổng quát bao gồm 2 phần Phần Tài sản Assets của ngân hàng thể hiện sự sử dụng vốn ngân quỹ của ngân hàng nó thể hiện

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT