TAILIEUCHUNG - Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (kiểm tra thiết bị X-quang y tế)

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (kiểm tra thiết bị x-quang y tế)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử kiểm tra thiết bị X-quang y tế Thông tin Lĩnh vực thống kê Năng lượng nguyên tử an toàn bức xạ và hạt nhân Năng lượng nguyên tử an toàn bức xạ và hạt nhân Năng lượng nguyên tử an toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí 1. Có chờ văn bản hướng dẫn . Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy đăng ký Các bước Mức phí Văn bản qui định Tên bước Mô tả bước - Tổ chức cá nhân có yêu cầu giấy đăng ký hoạt động dịch vụ 1. hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử dịch vụ kiểm tra thiết bị X-quang y tế nộp hồ sơ cho - Tổ chức cá nhân có yêu cầu giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử dịch vụ kiểm tra thiết bị X-quang y tế nộp hồ sơ cho Cục An toàn bức Tên bước Mô tả bước Cục An toàn bức xạ và hạt nhân. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân 2. xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định xạ và hạt nhân. - Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử dịch vụ kiểm tra thiết bị X-quang y tế . Trong trường hợp không cấp giấy đăng ký Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
155    3    0    09-08-2020
6    5    0    09-08-2020
8    4    0    09-08-2020
7    4    0    09-08-2020
471    6    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN