TAILIEUCHUNG - Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xử lý, lưu giữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng)

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xử lý, lưu giữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ xử lý lưu giữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng Thông tin Lĩnh vực thống kê Năng lượng nguyên tử an toàn bức xạ và hạt nhân Năng lượng nguyên tử an toàn bức xạ và hạt nhân Năng lượng nguyên tử an toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 60 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Có Chờ văn bản hướng dẫn . Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức cá nhân nhập khẩu xuất khẩu chất phóng xạ nộp hồ sơ cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân. Tổ chức cá nhân nhập khẩu xuất khẩu chất phóng xạ nộp hồ sơ cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân. Cục An toàn bức xạ và hạt 2. nhân xem xét hồ sơ và tổ - Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ xử lý lưu chức thẩm định giữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng . Trong trường hợp không cấp giấy phép Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin cấp giấy phép Thành phần hồ sơ Số lượng loại đặc tính xuất xứ và mục đích sử dụng của nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng Tài liệu chứng minh đủ điều kiện về nhân lực kế hoạch đào tạo huấn luyện 3. nhân lực 4. Báo cáo đánh giá an toàn hoặc báo cáo phân tích an toàn 5. Quy trình bảo đảm chất lượng 6. Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ sự cố hạt nhân 7. Dự kiến hệ thống hồ sơ lưu giữ và hệ thống báo cáo Dự kiến số lượng loại đặc tính nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng được 8. lưu giữ xử lý 9. Phương pháp thiết bị xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT