TAILIEUCHUNG - Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ )

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ )', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | mi i Ả Ấ t r À Ấ 1 A 1 V Thủ tục câp giây phép tiên hành công việc bức xạ xử lý lưu giữ chât thải phóng xạ Thông tin Lĩnh vực thống kê Năng lượng nguyên tử an toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 60 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Phí thẩm định Quyết định số 38 QĐ-BTC ngày. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Thẩm định để cấp giấy phép cất giữ chất thải phóng xạ Quyết định số 38 QĐ- đồng 1 cơ sở BTC ngày. Thẩm định để cấp giấy phép xử lý chất thải phóng xạ đồng 1 cơ sở Quyết định số 38 QĐ-BTC ngày. 4. Lệ phí cấp phép đồng Quyết định số 38 QĐ-BTC ngày. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức cá nhân xử lý lưu Tổ chức cá nhân xử lý lưu giữ chất thải giữ chất thải phóng xạ nộp hồ 1. phóng xạ nộp hồ sơ cho Cục An toàn bức xạ sơ cho Cục An toàn bức xạ và và hạt nhân hạt nhân Tên bước Cục An toàn bức xạ và hạt 2. nhân xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định Mô tả bước - Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ xử lý lưu giữ chất thải phóng xạ . Trong trường hợp không cấp giấy phép Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. .Ă Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ 2. Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức xạ 3. Phiếu khai báo nhân viên bức xạ

TÀI LIỆU LIÊN QUAN