TAILIEUCHUNG - Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xử lý, lưu giữ nguồn phóng xạ )

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xử lý, lưu giữ nguồn phóng xạ )', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ xử lý lưu giữ nguồn phóng xạ Thông tin Lĩnh vực thống kê Năng lượng nguyên tử an toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 60 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Phí thẩm định Quyết định số 38 QĐ-BTC ngày. 2. Thẩm định đê cấp giấy phép cất giữ nguồn phóng xạ đồng 1 cơ sở Quyết định số 38 QĐ-BTC ngày. Tên phí Mức phí Văn bản qui định 3. Lệ phí cấp phép đồng Quyết định số 38 QĐ-BTC ngày. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức cá nhân xử lý lưu giữ nguồn phóng xạ đã qua sử dụng nộp hồ sơ cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Tổ chức cá nhân xử lý lưu giữ nguồn phóng xạ đã qua sử dụng nộp hồ sơ cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cục An toàn bức xạ và hạt 2. nhân xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định - Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ xử lý lưu giữ nguồn phóng xạ đã qua sử dụng . Trong trường hợp không cấp giấy phép Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trả lời bằng Tên bước Mô tả bước văn bản và nêu rõ lý do. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ 2. Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức xạ 3. Phiếu khai báo nhân viên bức xạ 4. Phiếu khai báo nguồn bức xạ Bản đánh giá an toàn bức xạ có các nội dung được quy định tại Mục VII . Phần II Thông tư 05 2006 TT-BKHCN. Bản sao các văn bản tài liệu kèm theo bao gồm i Số lượng loại đặc tính 6. xuất xứ và mục đích sử dụng của nguồn phóng xạ đã qua sử dụng ii Tài liệu chứng minh đủ điều kiện về nhân lực kế hoạch đào tạo huấn luyện .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN