TAILIEUCHUNG - Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (vận hành thiết bị chiếu xạ)

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (vận hành thiết bị chiếu xạ)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | mi i Á ir J Á 1 a 1 V Thu tuc cap giay phép tien hanh cong viec buc xa van hanh thiet bi chieu xa Thong tin Linh vuc thong ké Náng luong nguyén tú an toan búc xa va hat nhan C o quan có tham quyen quyet dinh Cuc An toan búc xa va hat nhan Co quan truc tiep thuc hien TTHC Cuc An toan búc xa va hat nhan Cách thúc thuc hien Qua Buu dien Tru sú co quan hanh chính Thoi han giai quyet 60 ngay lam viec ke tú ngay nhan du ho so hop le Dói luong thuc hien Tat cá TTHC yéu cau trá phí le phí Ten phí Múc phí Van bán qui dinh Phí tham dinh de cap giay phép van hanh thiet bi chieu xa 2. Nguon búc xa Gamma dong 1 thiet bi Tên phí Mức phí Văn bản qui định Thiết bị X quang và các thiết bị đồng 1 khác thiết bị 4. Xạ trị áp sát đồng 1 thiết bị 5. Xạ trị từ xa đồng 1 thiết bị 6. Lệ phí cấp giấy phép đồng Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức cá nhân vận hành 1 thiết bị chiếu xạ nộp hồ sơ cho Cục An toàn bức xạ và Tổ chức cá nhân vận hành thiết bị chiếu xạ nộp hồ sơ cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân. hạt nhân. Tên bước Mô tả bước Cục An toàn bức xạ và hạt 2. nhân xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ vận hành thiết bị chiếu xạ . Trong trường hợp không cấp giấy phép Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. .Ă Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ 2. Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    17    0    01-12-2020
TÀI LIỆU HOT