TAILIEUCHUNG - Nguồn nhân lực trong môi trường cạnh tranh toàn cầu

Tài liệu Nguồn nhân lực trong môi trường cạnh tranh toàn cầu | Chương 2 Quản trị Nguồn Nhân lực Nguồn Nhân lực trong Môi trường Cạnh tranh Toàn cầu Nguyễn Hữu Lam Ph. D. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quản trị CEMD Email lam@ Ị Web Page ĩạa -_í Những Thách thức của Quản lý Những thách thức cạnh tranh Toàn cầu hóa Tiến bộ của công nghệ Sự thay đổi các kỹ năng Quản lý sự thay đổi Sự phát triển của vốn con người Đáp ứng các đòi hỏi của thị trường Các yếu tố chi phí Nguyễn Hữu Lam . 1 Chương 2 Quản trị Nguồn Nhân lực Những Thách thức của Quản lý Những quan tâm của người lao động Sự thay đổi hệ thống giá trị Sự tham gia của người lao động Mô hình Quản lý Hiện đại Mô hình truyền thống ĐẶC TÍNH Mô hình thế kỹ 21 Tầng nấc TỔ CHỬC Mạng Tự đáp ứng CẤU TRÚC Phụ thuộc lẫn nhau An toàn MONG ĐỢI CỦA NLĐ Phát triln cá nhân Đồng nhất LỰC LƯỢNG LAO ĐỒNG Đa. dạng văn hoá Bởi các cá nhân CÔNG VIỆC Bởi đội Nội địa THỊ TRƯỜNG Toàn cầu Chi phí LỢI THÉ Thời gian Lợi nhuận CHÚ TRỌNG Khách hàng Vốn NGUỒN LỰC Thông tin tri thức Hội đồng quản trị QUẢN LÝ GIÁM SÁT Nhiều tổ chức Những gì chấp nhận được CHẤT LƯỢNG Không nhượng bộ Độc đoán LÃNH ĐẠO Nguồn cảm hứng Nguyễn Hữu Lam . 2 Chương 2 Quản trị Nguồn Nhân lực HRM Hiện đại Một tầm nhìn mới r Vai trò mới của chức năng nhân lực J Những ưu tiên mới Đặc điểm của HR Mô hình truyền thống Mô hình TQM Truyền đạt Trên xuống Trên xuống theo chièu ngang đa chièu Kiến nghị sự tham Hệ thống góp ý Quá trình băt buộc nhóm chất lưạng khảo sát thái độ Thiết kế công việc Hiệu suất năng suất quy trình chuẩn phạm vi hẹp mô tả công việc cụ thể Chất lưạng thích ứng đổi mới phạm vi rộng đội tự quản mở rộng quyèn tự chủ Đào tạo Các kỹ năng công việc kỹ thuật chức năng Đa kỹ năng đa chức năng chẩn đoán và giải quyết vấn đè Thực hiện Năng suất mục tiêu cá nhân Năng suất và chất lưạng các mục tiêu của đội Đánh giá Bởi cấp trên trực tiếp Chú trọng tài chính Khách hàng đồng sự cấp trên trực tiếp Chú trọng chất lưạng và dịch vụ Phần thưởng Cạnh tranh để tăng thu nhập và lại ích Các phần .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    6    0    11-08-2020
3    4    0    11-08-2020
4    6    0    11-08-2020
127    4    0    11-08-2020
2    4    0    11-08-2020
11    7    0    11-08-2020
3    10    0    11-08-2020
1    5    0    11-08-2020
62    6    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN