TAILIEUCHUNG - Bảng đánh giá hệ số bậc

Bảng đánh giá hệ số bậc | BANG ĐÁNH GIA HỆ SO BẬC THANG NĂM BỘ PHĂN Stt Ho tên Mả số NV Vị trí Hê số bảc Diên giai Ghi chú _ Thợ chuyên dúng từ 19 - 23 _ Thợ chính từ 15 - 19 _ThỢ phú từ 11 - 15 Các loại giỏi khá trung bình yếu chênh nhau là 1 điểm Phong HCNS Qúản đốc Tỏ .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
113    5    0    13-08-2020
4    2    0    13-08-2020
3    3    0    13-08-2020
8    6    0    13-08-2020
150    4    0    13-08-2020
30    6    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN