TAILIEUCHUNG - Huấn luyện nhận thức tổng quát về chất lượng

Huấn luyện nhận thức tổng quát về chất lượng | TONG QUAT VE QUAN LY CHAT LƯỢNG I MOI QUAN HÊ KHÁCH HANG -THỊ TRƯỜNG - CÔNG TY Kết quả SXKD cua một công ty phụ thuộc vào việc Khách hàng có mua sử dụng sản phẩm cua công ty đó hay không Khach hang la người đem lai 1. Lợi nhuận cho cong ty 2. Ngận sậch cho nhậ nước 3. Việc lậm vậ thu nhập cho cong nhận chứ không phậi Giậm đốc Thông qua việc mua sử dung san pham dịch vu của công ty. Khách hậng muậ sận phậ m cUậ cong ty khong phậi vì lợi nhuận cUậ cong ty ngận sậch nhậ nưôc hậy việc lậm vậ thu nhập cho cong nhận mậ vì nhu cậu củậ chính qua việc thôa man nhu cầu đô ma công ty ban đườc hang thu đườc lời nhuận . Khong ậi muon muậ sử dung sận phẩm khong đật chất lượng chung ta cung vạy Sận phẩm khong đật chất lượng co lậm thoậ mận nhu cậu khong Chung ta can nhờ la ban cai khach hang can chư không phai cai ma ta cô cai khach hang không can cung cô thế côi như sp không đat chất lường . co ậi muon muậ phậi sận phậ9m khong đật chất lượng khong Không muôn khach hang mua thì san pham phai đat chất lường. Công ty naô thôa man đườc nhiều hờn sệ chiến thang trông canh tranh tất nhiên la phai thôa man muc tiếu lời nhuận . Một sận phẩm khong đật chất lượng sệ lậm mất khậch người ta thường chỉ bị lưa môt lan nhưng cu thể lậ bậo nhiêu khậch hậng Khi chung ta mua phai hang kềm chất lường chung ta cô nôi chô ban bệ người than không tất nhiên la cô. Khach hang cung vậy. Thông kệ chô thấy khi môt người mua phai hang kệm chất lường sệ phô biến trung bình chô 11 người khac thâm chí côn thôi phông thệm va chung ta sệ mất 12 khach hang chô môi trường hờp san pham lôi bị phat hiện va nguy cờ tiệm tang không chỉ la la sô lường san pham lôi bị lôt ra thị trường ma chính la tông sô san pham lôi san xuất ra. Trông khi vời san pham tôt hôan tôan thôa mãn thì bình quân môi người chỉ nôi chô 3 người khach. Page 1 of 9 Khi sản phẩm lỗi đến tay khách hàng chính là đã tạo ra mâu thuẫn giữa khách hàng và công ty điều đô đi ngữỢc với muc tiếu kinh doanh cUá công ty vá làm thiết hại cho công ty .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
117    5    0    12-08-2020
27    7    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN