TAILIEUCHUNG - KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN TRỊ TRONG KINH DOANH

Lãnh đạo là quá trình gây cảm hứng cho người khác làm việc chăm chỉ và hiệu quả. Các hoạt động lãnh đạo cơ bản là: + Chỉ đạo: Cung cấp các chỉ dẫn và giám thị việc hoàn thành nhiệm vụ của nhân viên ở mức độ cao nhất + Gợi ý: Hướng dẫn, giải thích các quyết định, vạch ra hướng tác nghiệp và giám sát nhân viên thực hiện. | Ky nang lãnh đạo và quản trị Page 1 of 36 KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN TRỊ I- Khái niệm chung về lãnh đạo và quản trị 1 - Khái niệm lãnh đạo và quản trị a - Lãnh đạo Lãnh đạo là quá trình gây cảm hứng cho người khác làm việc chăm chỉ và hiệu quả. Các hoạt động lãnh đạo cơ bản là Chỉ đạo Cung cấp các chỉ dẫn và giám thị việc hoàn thành nhiệm vụ của nhân viên ở mức độ cao nhất Gợi ý Hướng dẫn giải thích các quyết định vạch ra hướng tác nghiệp và giám sát nhân viên thực hiện. Hỗ trợ - động viên Tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho các cố gắng của nhân viên nhằm hoàn thành nhiệm vụ và chia sẻ trách nhiệm với họ trong việc lựa chọn quyết định tạo cho nhân viên cơ hội để thoả mãn cao nhất trong công việc. Đôn đốc Thúc đẩy nhân viên hoàn thành công việc Làm gương trong mọi sự thay đổi Uỷ quyền Trao trách nhiệm quyền quyết định và giải quyết vấn đề cho nhân viên. Đặc trưng của một nhà lãnh đạo được thể hiện trên các nội dung sau 1. Tầm nhìn Bất kỳ một nhà lãnh đạo giỏi nào cũng có cảm giác tốt về mục tiêu và có khả năng đưa ra mục tiêu đó. 2. Chủ trương Chủ trương là cái liên kết mọi người với nhà lãnh đạo là cái mà trong một nhà lãnh đạo hiệu quả thì luôn đi cùng với tầm nhìn. 3. Sự tin cậy Ky nang lãnh đạo và quan trị Page 2 of 36 Mọi người sẽ không đi theo nhà lãnh đạo trừ khi anh ta cho họ cho thấy sự nhất quán và kiên định. 4. Sự bình dị Những nhà lãnh đạo thành công nhất là những người xem bản thân như là người hỗ trợ cho nhân viên của mình chứ không phải là buộc nhân viên làm việc cho mình. 5. Bình tĩnh Lãnh đạo tốt không làm rối tung mọi vấn đề như thể thế giới sắp sập đến nơi khi có một vấn đề rắc rối nào đó xảy ra. Họ sẽ đưa ra những câu kiểu như Chúng ta có thể giải quyết việc này . 6. Rõ ràng Những lãnh đạo thực sự biết cách làm sáng tỏ vấn đề. Họ không làm cho nó trở nên phức tạp. 7. Tự chủ Những nhà lãnh đạo thành công nhất biết họ là ai và sẽ không cố gắng uốn mình để trở thành những người không phải là họ. b - Khái niệm quản trị Quản trị là một quá trình nhằm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    7    0    11-08-2020
1    6    0    11-08-2020
2    5    0    11-08-2020
3    6    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    10    0
59    9    0
43    9    0