TAILIEUCHUNG - Thông tư số 10-NH5

Thông tư số 10-NH5 về việc thực hiện Quy chế bảo đảm an toàn trong kinh doanh tiền tệ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 10-NH5 Hà Nội ngày 06 tháng 7 năm 1992 THÔNG TƯ SO 10-NH5 NGÀY 6-7-1992 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUI CHẾ BẢO ĐẢM AN TOÀN TRONG KINH DOANH TIỀN TỆ Ngày 09 tháng 6 năm 1992 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký quyết định số 107 QĐ-NH5 ban hành Qui chế bảo đảm an toàn trong kinh doanh tiền tệ - tín dụng đối với các tổ chức tín dụng . Ngân hàng Trung ương hướng dẫn một số điểm cụ thể về thực hiện như sau A. ĐỐI TƯỢNG Đối tượng thực hiện qui chế này gồm tất cả các Ngân hàng thương mại quốc doanh cổ phần Ngân hàng đầu tư và phát triển đã được cấp giấy phép hoạt động mới hoặc đang trong thời gian điều chỉnh về tổ chức và hoạt động để được cấp giấy phép mới gồm cả chi nhánh Ngân hàng nước ngoài và Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam . B. CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ I. VỀ an toàn tăng giảm vốn điều lệ và chuyển nhượng vốn cổ PHẦN 1. Tổ chức tín dụng phải duy trì vốn điều lệ thực có không nhỏ hơn mức vốn điều lệ do Ngân hàng Nhà nước công bố hoặc chấp thuận thuộc năm tài chính đó. Nếu trong năm tài chính Ngân hàng Nhà nước không công bố mức vốn điều lệ mới thì lấy mức do Ngân hàng Nhà nước công bố lần trước làm cơ sở. . Mức vốn điều lệ do Ngân hàng Nhà nước công bố là mức vốn qui định cho từng loại hình tổ chức tín dụng theo từng thời kỳ hoặc năm tài chính để thành lập tổ chức tín dụng hoặc bắt buộc tổ chức tín dụng đã được cấp giấy phép hoạt động phải điều chỉnh. . Mức vốn điều lệ do Ngân hàng Nhà nước chấp thuận là mức vốn ghi tại giấy phép hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp hoặc mức vốn đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản cho tổ chức tín dụng tăng hoặc giảm. Mức vốn này tối thiểu bằng mức vốn điều lệ do Ngân hàng Nhà nước đã công bố. . Vốn điều lệ thực có là giá trị thực có của vốn điều lệ được chấp thuận còn lại sau khi đã trừ khoản lỗ mà không có nguồn bù đắp. 2. Về việc tăng giảm vốn điều lệ khi cần mở rộng hoặc thu hẹp qui mô địa bàn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
81    5    0    09-08-2020
32    6    0    09-08-2020
1    6    0    09-08-2020
126    2    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0