TAILIEUCHUNG - Chỉ thị số 04/2000/CT-NHNN5

Chỉ thị số 04/2000/CT-NHNN5 về việc chấn chỉnh công tác kiểm tra cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại cổ phần do Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 04 2000 CT-NHNN5 Hà Nội ngày 07 tháng 06 năm 2000 CHỈ THỊ VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC KIỂM TRA CỔ ĐÔNG CỔ PHẦN CỔ PHIẾU VÀ VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Trong thời gian qua nhiều Ngân hàng thương mại cổ phần chưa thực hiện nghiêm túc nhiều Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước buông lỏng công tác quản lý đối với các quy định của Ngân hàng Nhà nước về cổ đông cổ phần cổ phiếu và vốn điều lệ. Để chấn chỉnh công tác kiểm tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước đối với vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại cổ phần Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ thị 1. Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thành phố phải chỉ đạo kiểm tra chặt chẽ quá trình góp vốn của Ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn trước khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho tăng vốn điều lệ không để hiện tượng có vi phạm các quy định của pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước nhưng vẫn trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y. Mọi sai phạm khi phát hiện do thiếu kiểm tra kiểm soát thì Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 2. Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thành phố phải chỉ đạo thường xuyên kiểm tra giám sát tình hình biến động vốn điều lệ và cổ đông của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn để ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm phát sinh. 3. Định kỳ 6 tháng 1 lần chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thành phố phải báo cáo báo cáo 6 tháng và báo cáo năm tình hình thay đổi cổ đông đặc biệt là sự thay đổi vốn cổ phần của các thành viên Hội đồng quản trị Kiểm soát viên cổ đông lớn và cổ đông sáng lập của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn. 4. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước các cấp Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thành phố có ngân hàng thương mại cổ phần đóng trụ sở chính trên địa bàn nghiêm túc thực hiện các nội dung trên và chịu trách nhiệm trước Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về điểm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT