TAILIEUCHUNG - Hospice (kỳ 1)

Cô y tá trong khu Ngoại chẩn của tôi có nguời mẹ 61 tuổi. Bà mẹ cách đây 3 tháng than đau ở sau lưng truyền xuống mông và hai đùi phía sau. BS toàn khoa cuả bà đoán có lẽ là sciatica và cho NSAID (non steroidal antiinflammatory drug)(BS này là BS ja dình cuả bệnh nhân). Vì đau không thuyên jảm, và nhức dến nỗi không ngủ duợc, cô con gái dưa mẹ dến một BS ja dình khác, y sĩ này cho chụp MRI xuơng sống (MRI of the lumbosacral spines) và làm CAT scan bụng. | Hospice kỳ 1 Cô y tá trong khu Ngoại chẩn của tôi có nguời mẹ 61 tuổi. Bà mẹ cách đây 3 tháng than đau ở sau lưng truyền xuống mông và hai đùi phía sau. BS toàn khoa cuả bà đoán có lẽ là sciatica và cho NSAID non steroidal antiinflammatory drug BS này là BS ja dình cuả bệnh nhân . Vì đau không thuyên jảm và nhức dến nỗi không ngủ duợc cô con gái dưa mẹ dến một BS ja dình khác y sĩ này cho chụp MRI xuơng sống MRI of the lumbosacral spines và làm CAT scan bụng và chậu abdomen pelvis . CAT san cho thấy gan bị thấm nhập infiltration và vùng xuơng thiêng sacrum có một khối mass lớn. Trong bụng cũng có nhiều khối khác. Nhìn toàn ziện thì có lẽ là ung thư dã thấm nhập vào xương gan và bụng. Fim fổi negative. Hỏi ý kiến cuả medical oncologist tại diạ fuơng ấy nguời này dề nghị sinh thiết gan nhưng BS ja dình cho rằng thủ thuật này qúa xâm lấn invasive và không dồng ý với oncologist không cho fép biopsy . Sau khi nói chuyện với ja dình BS ja dình cho bệnh nhân vào chương trình Hospice không chưa trị jì nưã chỉ cho thuốc chống dau và về nhà chờ chết . BS dồng nghiệp tại nhà thuơng cuả bạn gọi telephone hỏi ý kiến 1. Bạn có dồng ý với lối chưã trị hiện tại không. 2. Nếu không dồng ý bạn sẽ dề nghị chưã trị như thế nào Trả lời Không có sinh thiết tissue diagnosis thì rất khó bảo là bệnh nhân có ung thư. Và zù có doán là ung thư di chăng nưã thì sự chưã trị và zự hậu sẽ hoàn toàn khác hẳn. Truờng hợp nói trên primary ung thư tiên khởi có thể là từ vú fổi ruột jà và ngay cả có thể là buớu hạch lymphoma . Vì thế không có sinh thiết mà cho bệnh nhân hẳn vào Hospice thì không thể duợc. Truờng hợp nói trên có thể làm sinh thiết rất zễ zàng bằng dâm kim vào vùng nghi ngờ duới huớng zẫn cuả CAT scan needle biopsy under CT guidance . Vậy câu trả lời rất rõ 1 . cần làm sinh thiết tức khắc 2 rồi sau dó mới có thể bàn về cách chưã trị hay zự hậu prognosis duợc. Cô con gái dưa bà mẹ dến clinic cuả bạn cách dây 4 ngày. Bạn review fim CT bụng và pelvis thì thấy hơn 90 ziện tích cuả gan dã bị

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    3    0    11-08-2020
2    2    0    11-08-2020
15    5    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
87    23    0
21    17    0