TAILIEUCHUNG - Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Inđônêxia

Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Inđônêxia | HIỆP ĐỊNH VỀ KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO HỘ ĐẦU TƯ GIỮA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ INDONÊXIA Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ cộng hoà Indonêxia sau đây được gọi là các Bên ký kết Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước và hai dân tộc Mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho sự tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước đặc biệt cho đầu tư vốn của các nhà đầu tư của nước này trên lãnh thổ của nước kia trên cơ sở tôn trọng độc lập và chủ quyền của nhau bình đẳng và cùng có lợi Nhận thức rằng việc khuyến khích và bảo hộ lẫn nhau đối với đầu tư vốn và đầu tư theo Hiệp định quốc tế góp phần làm tăng sự thịnh vượng ở cả hai nước Đã thoả thuận như sau Điều 1 Định nghĩa Theo tinh thần Hiệp định này 1. Thuật ngữ đầu tư có nghĩa là mọi loại tài sản được đầu tư bới các nhà đầu tư của một Bên ký kết trên lãnh thổ Bên ký kết kia phù hợp với luật và quy định của Bên ký kết đó bao gồm nhưng không chỉ a. Sở hữu động sản bất động sản và bất kỳ các quyền khác như quyền thế chấp cầm cố thế nợ b. Cổ phần cổ phiếu và phiếu nợ của công ty được hợp nhất ở bất kỳ nơi nào hoặc lợi ích phát sinh từ sở hữu của công ty như vậy c. Những khiếu nại về tiền hoặc về bất kỳ sự thực hiện nào theo hợp đồng có giá trị tài chính d. Quyền sở hữu trí tuệ bao gồm bản quyền nhãn hiệu thương mại bằng sáng chế thiết kế công nghiệp bí quyết bí mật thương mại tên thương mại và đặc quyền kế nghiệp e. Tô nhượng thương mại theo luật hoặc theo hợp đồng bao gồm tô nhượng về nghiên cứu nuôi trồng chiết suất hoặc khai thác tài nguyên thiên nhiên 2. Thuật ngữ Nhà đầu tư nghĩa là bất kỳ công ty nào là công dân của một Bên ký kết đã hoặc đang đầu tư trên lãnh thổ của Bên ký kết kia. 3. Thuật ngữ Công ty nghĩa là tuỳ theo mỗi Bên ký kết bất kỳ pháp nhân nào bao gồm công ty hãng và xí nghiệp được liên hợp và thành lập theo luật hiện hành của Bên ký kết đó. 4. Thuật ngữ Công dân nghĩa là tuỳ theo mỗi Bên ký kết bất kỳ thể nhân nào có quốc tịch phù hợp với luật pháp của

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0