TAILIEUCHUNG - Thông tư số 27-TC/KBNN

Thông tư số 27-TC/KBNN về quy định việc quản lý ngoại tệ Nhà nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 27-TC KBNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 07 tháng 5 năm 1991 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 27-TC KBNN NGÀY 07 THÁNG 05 NĂM 1991 QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ NGOẠI TỆ NHÀ NƯỚC QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC Thi hành điểm 4 Điều II Quyết định số 07-HĐBT ngày 04 tháng 01 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập hệ thống Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính sau khi thống nhất ý kiến với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Bộ Tài chính quy định việc quản lý ngoại tệ Nhà nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước như sau I - QUY ĐỊNH CHUNG 1. Việc quản lý ngoại tệ Nhà nước qua Hệ thống Kho bạc Nhà nước được thực hiện theo Nghị định số 161-HĐBT ngày 18 tháng 10 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng về điều lệ quản lý ngoại hối và chỉ thị số 330-CT ngày 13-9-1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về tăng cường quản lý ngoại hối. 2. Kho bạc Nhà nước mở tài khoản tiền gửi ngoại tệ và tài khoản tiền gửi thanh toán bằng đồng Việt Nam tại Ngân hàng Ngoại thương. Việc thu chi mua bán ngoại tệ thanh toán luân chuyển chứng từ giữa Kho bạc Nhà nước với các đơn vị tổ chức kinh tế cá nhân trong nước và nước ngoài được thực hiện qua Ngân hàng Ngoại thương. 3. Kho bạc Nhà nước làm nhiệm vụ thu chi trả ngoại tệ trong phạm vi - Quỹ ngoại tệ tập trung của Nhà nước. - Quỹ ngoại tệ của ngân sách địa phương nếu có - Quỹ dự trữ tài chính Nhà nước bằng ngoại tệ - Ngoại tệ tạm thu tạm giữ chờ xử lý. II- QUY ĐỊNH CỤ THỂ 1. Các khoản thu chi ngoại tệ Nhà nước được quản lý qua Kho bạc Nhà nước bao gồm . Quỹ ngoại tệ tập trung của Nhà nước a. Về thu - Ngoại tệ do các đơn vị tổ chức kinh tế cá thể trong nước nộp thuế cho NSNN. - Ngoại tệ do xuất khẩu dầu thô vật tư hàng hoá. của Nhà nước. - Ngoại tệ do các tổ chức xuất nhập khẩu kinh doanh - dịch vụ bán cho Nhà nước. - Ngoại tệ nộp bắt buộc theo Quyết định số 218-CT ngày 18-8-1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng bao gồm Tiền hoa hồng dầu khí. Tiền thu máy bay nước ngoài qua bầu trời Việt Nam. Ngoại tệ thu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0