TAILIEUCHUNG - Quyết định số 29/2000/QĐ-BCN

Quyết định số 29/2000/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Bia và Nước giải khát (Tổng công ty Than Việt Nam) thành Công ty cổ phần Việt Đức do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 29 2000 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 17 tháng 04 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT TỔNG CÔNG TY THAN VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT ĐỨC BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần Xét Phương án chuyển Công ty Bia và Nước giải khát - thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam - thành Công ty cổ phần Việt Đức và Biên bản thẩm định ngày 13 tháng 4 năm 2000 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp đối với Phương án Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam tại Tờ trình số 507 TT-HĐQTngày 06 tháng 3 năm 2000 Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp của Bộ và của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Bia và Nước giải khát - thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam - với những điểm chính như sau. 1. Cơ cấu vốn điều lệ Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là đồng ba tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng . Trong đó - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty 42 79 - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài Công ty 57 21 . Trị giá một cổ phần đồng Việt Nam. 2. Giá trị thực tế của Công ty Bia và Nước giải khát Quyết định số 134 QĐ BTC ngày 23 tháng 2 năm 2000 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về xác định giá trị Công ty Bia và Nước giải khát tại thời điểm 0 giờ ngày 31 tháng 12 năm 1998 để cổ phần hoá là đồng. Trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty là đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty . Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong Công ty là với giá trị được ưu đãi là đồng. Trong đó tổng số cổ phần bán trả .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT