TAILIEUCHUNG - Pháp lệnh số 15-LCT/HĐNN7

Pháp lệnh số 15-LCT/HĐNN7 về việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc do Hội đồng Bộ trưởng ban hành, để bổ sung, sửa đổi một số điểm trong Pháp lệnh về việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc | HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC Số 15-LCT HĐNN7 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 03 tháng 6 năm 1985 PHÁP LỆNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC15-LCT HĐNN7 NGÀY 03 THÁNG 06 NĂM 1985 SỐ BỔ SUNG SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM TRONGPHÁP LỆNH VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CÔNG TRÁI XÂY DỰNG TỔ QUỐC Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Theo đề nghị của Hội đồng bộ trưởng Pháp lệnh này quy định việc bổ sung sửa đổi một số điểm trong Pháp lệnh ngày 25 tháng 11 năm 1983 về việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc. Điều 1 Bổ sung vào cuối Điều 3 của Pháp lệnh ngày 25 tháng 11 năm 1983 một đoạn dưới đây Phiếu công trái thu và ghi bằng tiền thu và ghi bằng thóc thu và ghi bằng ngoại tệ đều có hai loại loại kỳ hạn 10 năm và loại kỳ hạn 5 năm . Điều 2 Thay thế Điều 6 của Pháp lệnh nói trên bằng Điều 6 mới dưới đây Phiếu công trái kỳ hạn 10 năm được hưởng lãi hàng năm là 3 phiếu công trái kỳ hạn 5 năm được hưởng lãi hàng năm là 2 tính trên số tiền số thóc hoặc số ngoại tệ ghi trên phiếu. Phiếu công trái được thanh toán đúng hạn 10 năm hoặc 5 năm kể từ ngày mua vốn và lãi thanh toán một lần . Điều 3 Những điểm bổ sung sửa đổi trên đây có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 1985. Trường Chinh Đã ký

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT