TAILIEUCHUNG - Sắc lệnh số 160/SL

Sắc lệnh số 160/SL về việc cho phép phát hành công phiếu kháng chiến do Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành | SẮC LỆNH SỐ 160 SL CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ VỀ VIỆC CHO PHÉP PHÁT HÀNH CÔNG PHIẾU KHÁNG CHIẾN CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Xét sự nhu cầu về tài chính Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính Sau khi Ban Thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận RA SẮC LỆNH Điều 1 Nay cho phép phát hành trong toàn quốc một thứ trái phiếu gọi là Công phiếu kháng chiến viết tắt CPKC . Điều 2 Tổng số tiền những CPKC phát hành ấn định là Năm triệu đồng bạc đ 00 . Điều 3 CPKC được hưởng lãi. Điều 4 Những người mua một lần từ đ trở lên sẽ được thưởng bằng danh dự. Điều 5 Trong những trưởng hợp và theo những thể thức đo Bộ Tài chính ấn định CPKC sẽ lưu hành và có giá trị như giấy bạc theo đúng sổ tiết ghi ở trên phiếu. Điều 6 Bộ Tài chính hay cơ quan đại diện phụ trách việc phát hành. Một nghị định Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ quy định cách thức phát hành số phiếu phát hành lãi giá phát hành hạn hoàn vốn vân vân . Điều 7 CPKC được miễn tất cả các thứ thuế hiện có hoặc sẽ đặt ra kể cả thuế trước bạ nỗi khi chuyển dịch. Điều 8 Người nào làm giả hay cố hành động phá hoại giá trị CPKC sẽ bị truy tố như người làm giấy bạc giả. Điều 9 Bộ trưởng Bộ Tài chính phụ trách thi hành Sắc lệnh này. Hồ Chí Minh Đã ký

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT