TAILIEUCHUNG - Quyết định số 08/2000/QĐ-BCN

Quyết định số 08/2000/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Xây dựng công nghiệp và dân dụng Hà Nội thuộc Công ty Than Nội địa thành Công ty cổ phần Xây lắp Đông Anh do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 08 2000 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 23 tháng 02 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG HÀ NỘI THUỘC CÔNG TY THAN NỘI ĐỊA THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐÔNG ANH BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 22 tháng 02 năm 2000 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Phương án chuyển Xí nghiệp Xây dựng công nghiệp và dân dụng Hà Nội thuộc Công ty Than Nội địa thành Công ty cổ phần Xây lắp Đông Anh Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam Công văn số 180 TT-HĐQTngày 19 tháng 01 năm 2000 Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Xây dựng công nghiệp và dân dụng Hà Nội đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Than Nội địa-thành viên độc lập Tổng Công ty Than Việt Nam gồm có 1. Cơ cấu vốn Điều lệ Vốn Điều lệ Công ty cổ phần là đồng một tỷ tám trăm triệu đồng . Trong đó Tỷ lệ cổ phần chi phối của Nhà nước 30 vốn Điều lệ Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Xí nghiệp 40 vốn Điều lệ Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài Xí nghiệp 30 vốn Điều lệ. Giá trị một cổ phần đồng Việt Nam. 2. Giá trị của Xí nghiệp Xây dựng công nghiệp và dân dụng Hà Nội Quyết định số 29 QĐ BTC ngày 13 tháng 15 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt giá trị Xí nghiệp Xây dựng công nghiệp và dân dụng Hà Nội tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 10 năm 1999 để cổ phần hoá Giá trị thực tế Xí nghiệp . Trong đó Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Xí nghiệp đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong Xí nghiệp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT