TAILIEUCHUNG - Quyết định số 185/2004/QĐ-NHNN

Quyết định số 185/2004/QĐ-NHNN về Quy chế thấu chi và cho vay qua đêm áp dụng trong khoản thanh toán điện tử liên ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành, để sửa đổi, bổ sung Khoản 1, 2, 3 Điều 5 Quy chế thấu chi và cho vay qua đêm áp dụng trong khoản thanh toán điện tử liên ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định 1085/2002/QĐ-NHNN ngày 7/10/2002 | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 185 2004 QĐ-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 24 tháng 2 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 185 2004 QĐ-NHNN NGÀY 24 tháng 02NĂM 2004 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG KHOẢN 1 2 3 ĐIỀU 5 QUY CHẾ THẤU CHI VÀ CHO VAY QUA ĐÊM ÁP DỤNG TRONG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1085 2002 QĐ-NHNN NGÀY 07 10 2002 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01 1997 QH10 ngày 12 12 1997 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10 2003 QH11 ngày 17 6 2003 và Luật Các tổ chức tín dụng số 02 1997 QH10 ngày 12 12 1997 Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 05 11 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 141 2003 NĐ-CP ngày 20 11 2003 của Chính phủ vè việc phát hành trái phiếu Chính phủ trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi bổ sung khoản 1 2 3 Điều 5 Quy chế thấu chi và cho vay qua đêm áp dụng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1085 2002 QĐ-NHNN ngày 07 10 2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau Điều 5. Tài sản cầm cố cho khoản thấu chi cho vay qua đêm 1. Tài sản cầm cố cho khoản thấu chi và vay qua đêm của các ngân hành bao gồm a Tín phiếu Kho bạc Nhà nước b Tín phiếu Ngân hành Nhà nước c Trái phiếu Kho bạc Nhà nước d Trái phiếu công trình trung ương đ Công trái xây dựng Tổ quốc e Các giấy tờ có giá khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định trong từng thời kỳ. 2. Điều kiện chấp nhận đối với tài sản cầm cố Giấy tờ có giá được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp nhận làm tài sản cầm cố khi có đủ các điều kiện sau a Các ngân hàng là người thụ hưởng đối với giáy tờ có giá ghi danh hoặc là người nắm giữ hợp pháp đối với giáy tờ có giá vô danh b Giấy tờ có giá

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    5    0    03-08-2020
7    4    0    03-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0