TAILIEUCHUNG - Quyết định số 111/2004/QĐ-NHNN

Quyết định số 111/2004/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế đấu thầu trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ tại Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 111 2004 QĐ-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 02 tháng 2 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG-ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 111 2004 QĐ-NHNN NGÀY 02 THÁNG 02 NĂM 2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ BẰNG NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01 1997 QH10 ngày 12 12 1997 và Luật Các tổ chức tín dụng số 02 1997 QH10 ngày 12 12 1997 Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10 2003 QH11 ngày 17 6 2003 Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 05 11 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 141 2003 NĐ-CP ngày 20 11 2003 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương Căn cứ Quyết định số 182 2003 QĐ-TTg ngày 05 9 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông thủy lợi quan trọng của đất nước Sau khi thống nhất với Bộ Tài chính và theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tín dụng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đấu thầu trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ tại Ngân hàng Nhà nước. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Tín dụng Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Giám đốc các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phùng Khắc Kế Đã ký QUY CHẾ ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ BẰNG NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Ban hành kèm theo Quyết định số 111 2004 QĐ-NHNN ngày 02 02 2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định việc đấu thầu trái

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT