TAILIEUCHUNG - Thông tư liên tịch số 115/2003/TTLT-BTC-BNV

Thông tư liên tịch số 115/2003/TTLT-BTC-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp do Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ ban hành | BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 115 2003 TTLT-BTC-BNV Hà Nội ngày 28 tháng 11 năm 2003 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NỘI VỤ SỐ 115 2003 TTLT-BTC-BNV NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN CHUYÊN MÔN VỀ LĨNH VỰC tài chính thuộc UBND CÁC CẤP Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 7 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Căn cứ Nghị số 45 2003 NĐ-CP ngày 09 5 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ Căn cứ Quyết định số 208 2003 QĐ-TTg ngày 10 10 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Sở Tài chính - Vật giá thành Sở Tài chính thuộc Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương Liên bộ Bộ Tài chính Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp ở địa phương như sau I- SỞ TÀI CHÍNH 1. Vị trí và chức năng Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn tham mưu và giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương sau đây gọi chung là UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính ngân sách nhà nước thuế phí lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước các quỹ tài chính nhà nước đầu tư tài chính tài chính doanh nghiệp kế toán kiểm toán độc lập giá cả và hoạt động dịch vụ tài chính sau đây gọi chung là lĩnh vực tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật. Sở Tài chính chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức biên chế và công tác của UBND cùng cấp đồng thời chịu sự chỉ đạo kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tài chính. 2. Sở Tài chính có nhiệm vụ quyên hạn 1. Trình UBND tỉnh ban hành các quyết định chỉ thị về quản lý lĩnh vực tài chính ở địa phương theo quy định của pháp luật và phân cấp của Chính phủ. 2. Trình UBND tỉnh chương trình kế hoạch dài hạn 5 năm và hàng năm về tài chính ngân sách phù hợp với quy hoạch kế hoạch tổng thể phát

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0