TAILIEUCHUNG - Nghị định số 51/1999/NĐ-CP

Nghị định số 51/1999/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 51 1999 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 08 tháng 7 năm 1999 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 51 1999 NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 7 NĂM 1999 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC SỬA ĐỔI SỐ 03 1998 QH10 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Luật Khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi số 03 1998 QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư NGHỊ ĐỊNH Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Phạm vi điều chỉnh của Nghị định này bao gồm các hoạt động đầu tư sau đây 1. Đầu tư thành lập mới cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế 2. Đầu tư dây chuyền sản xuất mở rộng quy mô đổi mới công nghệ bao gồm đầu tư thành lập phân xưởng sản xuất mới lắp đặt dây chuyền sản xuất mới lắp đặt trang thiết bị mới để bổ sung cho dây chuyền sản xuất hiện có lắp đặt máy móc thiết bị mới thay thế cho toàn bộ hoặc từng bộ phận hoàn chỉnh máy móc thiết bị của dây chuyền sản xuất hiện có 3. Đầu tư cải thiện môi trường và sinh thái di chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi đô thị phát triển các dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu triển khai cơ sở thử nghiệm và các phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu khoa học 4. Mua cổ phần của các doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa của các Công ty cổ phần góp vốn vào các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế 5. Đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao BOT đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh BTO đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao BT . Điều 2. Đối tượng áp dụng Đối tượng được áp dụng Luật Khuyến khích đầu tư trong nước bao gồm 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn 2. Công ty cổ phần 3. Công ty hợp danh 4. Doanh nghiệp tư nhân 5. Hợp tác xã liên hiệp hợp tác xã 6. Doanh nghiệp nhà nước 7. Cơ sở giáo dục đào tạo tư thục dân lập bán công cơ sở y tế tư nhân dân lập cơ sở văn hóa dân tộc được thành lập và hoạt động hợp pháp 8. Doanh nghiệp của

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0