TAILIEUCHUNG - Chỉ thị số 13/2000/CT-NHNN14

Chỉ thị số 13/2000/CT-NHNN14 về việc tăng cường chất lượng và an toàn tín dụng trong hoạt động của các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 13 2000 CT-NHNN14 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 19 tháng 12 năm 2000 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CẢC TỔ CHỨC TÍN DỤNG Trong 11 tháng đầu năm 2000 dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng tăng 21 44 so với dư nợ cuối năm 1999 đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên trong hoạt động của một số tổ chức tín dụng đang nổi lên những dấu hiệu không lành mạnh có thể đưa đến những rủi ro tiềm tàng trong thời gian tới như hạ thấp điều kiện tín dụng ưu đãi lãi suất. Nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng tín dụng tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh hoạt động an toàn và hiệu quả Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các Vụ Cục thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Giám đốc các tổ chức tín dụng Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh thành phố thực hiện một số nội dung sau I. ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG 1. Các tổ chức tín dụng cần tạo ra môi trường hoạt động kinh doanh tốt chấp hành và thực hiện nghiêm túc việc hợp tác và cạnh tranh theo quy định tại Điều 16 Luật các Tổ chức tín dụng. Nghiêm cấm các hành vi cạnh tranh bất hợp pháp sau đây giữa các tổ chức tín dụng . Khuyến mại bất hợp pháp . Thông tin sai sự thật dưới mọi hình thức gây tổn hại lợi ích đối với tổ chức tín dụng khác và khách hàng . Thực hiện hành vi đầu cơ lũng đoạn thị trường tiền tệ vàng ngoại tệ. . Có các hành vi cạnh tranh bất hợp pháp khác. 2. Khi triển khai thực hiện cơ chế lãi suất theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước các tổ chức tín dụng cần lưu ý . Quy định lãi suất cho vay và huy động của từng tổ chức tín dụng được xác định trong mối tương quan với các yếu tố về giá cả tăng trưởng kinh tế thị trường sức tiêu thụ vốn khả năng tài chính của từng tổ chức tín dụng. và tuân thủ quy định lãi suất của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. . Từng tổ chức tín dụng cần xem xét và có cơ chế hỗ trợ các chi nhánh hoạt động gặp nhiều khó .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0