TAILIEUCHUNG - Quyết định số 70/2001/QĐ-TTg

Quyết định số 70/2001/QĐ-TTg về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Khử trùng Việt Nam thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 70 2001 QĐ-TTG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 03 tháng 05 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY KHỬ TRÙNG VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 754 BNN-TCCB ngày 22 tháng 3 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Khử trùng Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau 1. Vốn Điều lệ Công ty cổ phần đồng. Trong đó - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước 20 vốn Điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp 60 vốn Điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài doanh nghiệp 20 vốn Điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Công ty Khử trùng Việt Nam tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2000 để cổ phần hoá là đồng trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đồng. 3. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý phần vốn Nhà nước còn lại tại Công ty Khử trùng Việt Nam sau khi giao đủ vốn Điều lệ cho Công ty cổ phần. 4. ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là cổ phần phần giá trị được ưu đãi là đồng. 5. Sử dụng tiền bán cổ phần để đào tạo - đào tạo lại người lao động trong doanh nghiệp và ưu đãi đối với doanh nghiệp sau cổ phần hoá thực hiện theo chế độ hiện hành. Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Khử trùng Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Công ty cổ phần. - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam Công ty cổ phần Khử trùng giám định Việt Nam. - Tên giao dịch quốc tế international .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    6    0    12-08-2020
22    3    0    12-08-2020
19    5    0    12-08-2020
14    4    0    12-08-2020
7    5    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0