TAILIEUCHUNG - Quyết định 448/2000/QĐ-NHNN2

Quyết định 448/2000/QĐ-NHNN2 về việc ban hành quy định về việc thu phí dịch vụ thanh toán qua ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 448 2000 QĐ-NHNN2 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 20 tháng 10 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 448 2000 QĐ-NHNN2 NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2000 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THU PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01 1997 QH10 Luật các Tổ chức Tín dụng số 02 1997 QH10 ngày 12 12 1997 Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 02 03 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Để các Ngân hàng có nguồn trang trải chi phí về dịch vụ thanh toán cung cấp cho khách hàng và góp phần phát triển và đa dạng hoá các loại hình dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc thu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 12 2000 thay thế cho Quyết định số 162 QĐ-NH2 ngày 19 8 1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng và Quyết định số 297 QĐ-NH2 ngày 9 9 1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thu phí đối với việc rút tiền mặt bằng thẻ tín dụng. Các quy định trước đây của Ngân hàng Nhà nước về việc thu phí dịch vụ thanh toán trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ. Điều 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng Giám đốc Giám đốc Tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC PHÓ THỐNG ĐỐC Nguyễn Thị Kim Phụng QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THU PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG Ban hành kèm theo Quyết định số 448 2000 QĐ-NHNN2 ngày 20 tháng 10 năm 2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước I. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng 1. Quy định này áp dụng đối với việc

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0