TAILIEUCHUNG - Quyết định số 04/1999/QĐ-UBCK1

Quyết định số 04/1999/QĐ-UBCK1 về việc ban hành Quy chế Thành viên, niêm yết, công bố thông tin và giao dịch chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành | UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Số 04 1999 QĐ-UBCK1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 27 tháng 03 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THÀNH VIÊN NIÊM YẾT CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị đinh số 15 CP ngày 02 3 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước cua Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 75 CP ngày 28 11 1996 của Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Căn cứ Nghị định số 48 1998 NĐ-CP ngày 11 7 1998 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán Căn cứ Quyết đinh số 127 1998 QĐ-TTg ngà 11 7 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm giao dịch chứng khoán Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường chứng khoán QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Thành viên niêm yết công bố thông tin và giao dịch chứng khoán. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điềủ 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường Giám đốc Trung tâm giao dịch chứng khoán Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC BỘ TRƯỞNG Chủ tịch Lê Văn Châu QUY CHẾ THÀNH VIÊN NIÊM YẾT CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ban hành kèm theo Quyết định số 04 1999 QĐ-UBCK1 ngày 27 3 1999 của Chủ tich Ủy ban Chứng khoán Nhà nước . Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Quy chế này quy định về thành viên niêm yết công bố thông tin và giao dịch chứng khoán. Điều 2. Trong Quy chếnày các từ ngữ dưới đây đượ hiểu như sau 1. Đại diện giao dịch là người được thành viên của Trung tâm giao dịch chứng khoán cử làm đại diện thực hiện nhiệm vụ giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán. 2. Tổ chức niêm yết là tổ chức phát hành có chứng khoán được niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán. 3. Tách cổ phiếu là việc tăng số lượng cổ phiếu lưu hành theo một tỷ lệ quy định mà .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    3    0    09-08-2020
30    4    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0