TAILIEUCHUNG - Quyết định số 05/1999/QĐ-UBCK3

Quyết định số 05/1999/QĐ-UBCK3 về việc ban hành Quy chế lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành | UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Số 05 1999 QĐ-UBCK3 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 27 tháng 03 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LƯU KÝ THANH TOÁN BÙ TRỪ VÀ ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 15 CP của Chính phủ ngày 02 3 1993 về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quẩn lý nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 7 CP của Chính phủ ngày 2811 1996 về việc thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Căn cứ Nghị định số 48 1998 NĐ-CP cúa Chính phủ ngày 11 7 1998 về chứng khoán và thị trường chứng khoán Căn cứ Quyết định số 127 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11 7 1998 về việc thành lập Trung tâm giao dịch chứng khoán Thco đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về lưu ký thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trung tâm giao dlch chứng khoán các thành viên lưu ký và các bên liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. . UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC BỘ TRƯỞNG CHỦ TỊCH Lê Văn Châu QUY CHẾ LƯU KÝ THANH TOÁN BÙ TRỪ VÀ ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN Ban hành kèm theo Quyết đinh số 05 QĐ-UBCK3 ngày 27 3 1999 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước . Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Quy chế này quy định những nguyên tắc nội dung trình tự thủ tục liên quan đến hoạt động lưu ký thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán. Điều 2. Trong Quy chế này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Đăng ký chứng khoán là việc ghi nhận quyền sở hữu các quyền khác và nghĩa vụ liên quan của người nắm giữ chứng khoán bằng một hệ thống thông tin lưu giữ chứng khoán trong các tài khoản lưu ký chứng khoán. 2. Đôl chiếu giao dịch chứng khoán là việc thành viên mua và bán nhận các thông tin liên quan đến giao dịch đã thực hiện tại Trung tâm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
193    4    0    09-08-2020
4    4    0    09-08-2020
5    5    0    09-08-2020
33    5    0    09-08-2020
20    4    0    09-08-2020
5    3    0    09-08-2020
1    6    0    09-08-2020
3    5    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0