TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1085/2003/QĐ-NHNN

Quyết định số 1085/2003/QĐ-NHNN về Quy chế nghiệp vụ thị trường mở do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế nghiệp vụ thị trường mở ban hành kèm theo Quyết định 85/2000/QĐ-NHNN14 ngày 9/3/2000 và Khoản 4 Điều 1 Quyết định 1439/2001/QĐ-NHNN ngày 20/11/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 1085 2003 QĐ-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 16 tháng 9 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀNƯỚC SỐ 1085 2003 QĐ-NHNN NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 2003 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TRONG QUY CHẾ NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 85 2000 QĐ-NHNN14 NGÀY 09 03 2000 VÀ KHOẢN 4 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1439 2001 QĐ-NHNN NGÀY 20 11 2001 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nama số 01 1997 QH10 ngày 12 12 1997 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10 2003 QH11 ngày 17 06 2003 và Luật Các tổ chức tín dụng số 02 1997 QH10 ngày 12 12 1997 Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 05 11 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ cơ quan ngang bộ Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tín dụng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số điều trong Quy chế nghiệp vụ thị trường mở ban hành kèm theo Quyết định số 85 2000 QĐ-NHNN14 ngày 09 03 2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau 1. Điều 1 được sửa đổi như sau Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Quy chế này quy định việc tổ chức thực hiện nghiệp vụ thị trường mở tại Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước thực hiện nghiệp vụ thị trường mở thông qua việc mua bán ngắn hạn tín phiếu Kho bạc tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các loại giấy tờ có giá khác sau đây gọi là giấy tờ có giá với các tổ chức tín dụng trên thị trường tiền tệ để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. 2. Điều 2 Khoản 1 và Khoản 4 được sửa đổi như sau 1. Thời hạn còn lại Là thời gian tính từ ngày giây tờ có giá được mua bán thông qua nghiệp vụ thị trường mở đến ngày đến hạn thanh toán của giây tờ có giá đó . 4. Đâu thầu khối lượng Là việc xác định khối lượng trúng thầu của các tổ chức tín dụng tham gia nghiệp vụ thị trường mở trên cơ sở khối lượng dự thầu của các tổ chức tín dụng khối lượng giây tờ có giá Ngân hàng Nhà nước cần mua .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT