TAILIEUCHUNG - Thông tư 04/1997/TT-NHNN1

Thông tư 04/1997/TT-NHNN1 về việc hướng dẫn xác nhận và phòng toả tín phiếu, trái phiếu ghi sổ phát hành qua Ngân hàng Nhà nước trong quan hệ tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 04 1997 TT-NHNN1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 23 tháng 10 năm 1997 THÔNG TƯ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 04 1997 TT-NHNN1 NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN VÀ PHONG TOẢ TÍN PHIẾU TRÁI PHIẾU GHI SỔ PHÁT HÀNH QUA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TRONG QUAN HỆ TÍN DỤNG I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 1. Tín phiếu trái phiếu nói trong Thông tư này bao gồm tín phiếu Ngân hàng Nhà nước tín phiếu Kho bạc Nhà nước trái phiếu Kho bạc Nhà nước dưới đây gọi chung là tín phiếu trái phiếu phát hành qua Ngân hàng Nhà nước theo phương thức ghi sổ. Tín phiếu trái phiếu ghi sổ dùng làm tài sản cầm cố trong quan hệ tín dụng phải thuộc quyền sở hữu của bên cầm cố còn thời hạn thanh toán và được bên nhận cầm cố chấp thuận. 2. Đối tượng áp dụng trong Thông tư này là các đơn vị sở hữu tín phiếu trái phiếu ghi sổ có tài khoản tín phiếu trái phiếu ghi sổ mở tại Ngân hàng Nhà nước Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hoặc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước nơi đơn vị có tài khoản được sử dụng tín phiếu trái phiếu ghi sổ làm tài sản cầm cố trong quan hệ tín dụng. 3. Đơn vị đi vay hoặc bảo lãnh trong Thông tư này được gọi là đơn vị cầm cố đơn vị cho vay là đơn vị nhận cầm cố. 4. Việc cầm cố hợp đồng cầm cố giữa các bên thực hiện theo quy định của pháp luật về cầm cố Thông tư chỉ hướng dẫn việc xác nhận và phong toả tín phiếu trái phiếu ghi sổ làm tài sản cầm cố trong quan hệ tín dụng. II. THỦ TỤC CÁCH THỨC XÁC NHẬN VÀ PHONG TOẢ TÍN PHIẾU TRÁI PHIẾU gHi sổ 1. Các đơn vị có nhu cầu cầm cố tín phiếu trái phiếu ghi sổ để vay vốn hoặc bảo lãnh vay vốn gửi đến Ngân hàng Nhà nước Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hoặc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước nơi đơn vị có tài khoản các tài liệu sau - Đơn đề nghị xác nhận và phong toả tín phiếu trái phiếu ghi sổ theo mẫu số 1 . - Biên bản thoả thuận giữa bên cầm cố và bên nhận cầm cố về tài sản cầm cố kèm danh mục tín phiếu trái phiếu ghi sổ. - Hợp đồng tín dụng của khoản vay hoặc hợp đồng bảo lãnh mà theo đó tín .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT