TAILIEUCHUNG - Quyết định số 3567/QĐ-BTC

Quyết định số 3567/QĐ-BTC về việc phê duyệt Phương án tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 3567 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 08 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị đính số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy đính chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Căn cứ Luật Chứng khoán số 70 2006 QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 Căn cứ Nghị định số 14 2007 NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án tổ chức và quản lý giao dịch của công ty đại chúng chưa niêm yết đính kèm . Điều 2. Giao Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chỉ đạo Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Trung tâm Lưu ký chứng khoán phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận - Như Điều 4 - Vụ TCNH - Lưu VP UBCKNN. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Xuân Hà PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT Kèm theo Quyết đính số 3567 QĐ-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 1. Chứng khoán của công ty đại chúng phải được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán TTLK Điểm 1 Điều 52 Luật Chứng khoán . 2. Chứng khoán của công ty đại chúng phải được lưu ký tập trung tại TTLK trước khi thực hiện giao dịch Điểm 1 Điều 53 Luật Chứng khoán . 3. Việc chuyển quyền sở hữu đối với các loại chứng khoán đã đăng ký tại TTLK được thực hiện qua TTLK Điểm 1 Điều 54 Luật Chứng khoán . 4. Trường hợp chứng khoán đã được lưu ký

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0