TAILIEUCHUNG - QUY TRÌNH KIỂM TOÁN PHẦN 1

QUY TRÌNH KIỂM TOÁN Quy trình kiểm toán Các tổ chức tài chính – ngân hàng quy định trình tự, nội dung, thủ tục tiến hành các công việc của cuộc kiểm toán Các tổ chức tài chính – ngân hàng. Quy trình ban hành phù hợp với các quy định của Luật kiểm toán nhà nước, Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước, Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, chế độ của Nhà nước và thực tiễn hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước trong lĩnh vực kiểm toán Các tổ chức tài. | QUY TRÌNH KIỂM TOÁN Quy trình kiểm toán Các tổ chức tài chính - ngân hàng quy định trình tự nội dung thủ tục tiến hành các công việc của cuộc kiểm toán Các tổ chức tài chính - ngân hàng. Quy trình ban hành phù hợp với các quy định của Luật kiểm toán nhà nước Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước chế độ của Nhà nước và thực tiễn hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước trong lĩnh vực kiểm toán Các tổ chức tài chính - ngân hàng. Quy trình kiểm toán Các tổ chức tài chính - ngân hàng quy định những nội dụng cụ thể theo 4 bước - Chuẩn bị kiểm toán - Thực hiện kiểm toán - Lập và gửi báo cáo kiểm toán - Kiểm tra việc thực hiện kết luận kiến nghị kiểm toán. Triển khai các bước như sau Trình tự thủ tục tiến hành chuẩn bị kiểm toán BCTC của đơn vị là Các tổ chức tài chính - ngân hàng sau đây viết tắt là đơn vị được thực hiện theo các quy định tại Chương 2 của Quy trình KTNN. Quy trình này quy định cụ thể các bước sau Khảo sát thu thập thông tin về đơn vị được kiểm toán Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán Xác định trọng yếu và rủi ro được kiểm toán Lập kế hoạch kiểm toán của đoàn kiểm toán I. CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN 1. Khảo sát và thu thập thông tin về đơn vị được kiểm toán Thu thập thông tin Thông tin về tổ chức hoạt động của đơn vị Tùy thuộc vào loại hình tổ chức đơn vị và số lần kiểm toán trước đó các thông tin cần thu thập phục vụ cho việc lập kế hoạch kiểm toán bao gồm - Quá trình hình thành và hoạt động của đơn vị Nhằm tìm hiểu về quá trình hình thành và những thay đổi về tổ chức mô hình tính chất hoạt động của đơn vị. - Mục tiêu hoạt động chủ yếu chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Tùy thuộc vào loại hình tổ chức tài chính ngân hàng là NHTM NHPT NHCS NHNN doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. mục tiêu hoạt động chủ yếu là gì chức năng nhiệm vụ được quy định như thế nào và cấp nào quyết định để xác định mục tiêu nội dung phạm vi của cuộc kiểm toán phù hợp với loại hình tổ chức được kiểm toán. Tìm hiểu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT