TAILIEUCHUNG - Viết chương trình vẽ hoàn thiện tuyến hình tàu thủy, chương 12

Ứng dụng xấp xỉ Spline và thuật toán hàm hoá xây dựng bản vẽ MCN tàu thủy Để xây dựng bản vẽ Mặt cắt ngang tàu thuỷ ta tiến hành theo các bước sau: 1. Đọc các toạ độ từ bản vẽ đường hình tàu 2. Tiến hành xấp xỉ Spline các đường sườn từ các điểm gián đoạn trong bản toạ độ. 3. Tính diện tích và momen của từng đường sườn một từ đó tính toán các thông số như hệ số béo và cao độ trọng tâm tương đối 4. Hàm hoá các mặt đườn sườn. | Chương 12 Ứng dụng xấp xỉ Spline v à thuật toán hàm hoá xây dựng bản vẽ MCN tàu thủy Để xây dựng bản vẽ Mặt cắt ngang tàu thuỷ ta tiến hành theo các bước sau 1. Đọc các toạ độ từ bản vẽ đường hình tàu 2. Tiến hành xấp xỉ Spline các đường sườn từ các điểm gián đoạn trong bản toạ độ. 3. Tính diện tích và momen của từng đường sườn một từ đó tính toán các thông số như hệ số béo Ị3 và cao độ trọng tâm tương đối V 4. Hàm hoá các mặt đườn sườn bằng hàm xấp xỉ bậc 2m. 5. Kiểm tra và đánh giá sai số 6. Hoàn chỉnh bản vẽ. Kết quả chạy chương trình cho tàu QNG56-003 chương trình hoàn thành bản vẽ sau Hình . Hình chiếu MCN tàu QNG56-003 được vẽ bởi chương trình . Ứng dụng xấp xỉ Spline và thuật toán hàm hoá xây dựng bản vẽ MCD tàu thủy Do các yếu tố đặc thù của đường hình tàu bảng toạ độ đường hình không trình bày hết toạ độ của các điểm đặc biệt với phương pháp vẽ tàu truyền thống Phương pháp vẽ thủ công người vẽ phải đo các toạ độ này trên bản vẽ đường hình nhưng với phương pháp tự động đang xây dựng đòi hỏi phải mở rộng bảng toạ độ đường hình với toạ độ các điểm đặc biệt và có thể là toạ độ của các điểm phụ có tác dụng điều khiển nhằm số hoá tất cả các điểm trên đường cong. Qua nghiên cứu bước đầu cho loạt tàu vỏ gỗ bảng toạ độ mới được xây dựng như sau lấy bảng toạ độ truyền thống lâu nay chúng ta hay sử dụng làm gốc sau đó thêm các hàng và cột số biểu thị các toạ độ tại các điểm đặc biệt cần thiết và các thông số kích thước chẳng hạn kích thước giữa các MCD khoảng cách giữa các MĐN . Bảng toạ độ được trình bày trên hình vẽ Hình . Bảng toạ độ đường hình mở rộng Từ bảng toạ độ như trên tiến hành các bước sau để hoàn thành bản vẽ MCD 1. Đọc các toạ độ từ bản vẽ đường hình tàu 2. Tiến hành xấp xỉ Spline các MCD từ các điểm gián đoạn trong bản toạ độ. 3. Tính diện tích và momen của từng MCD một từ đó tính toán các thông số như hệ số béo Ị3 và cao độ trọng tâm tương đối

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.