TAILIEUCHUNG - Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay phần 1

Hiện nay, sự cạnh tranh trên thị trường của các thành phần kinh tế ngày càng gay gắt, khốc liệt. Vì vậy, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam là một nội dung cần được quan tâm. I -Thực trạng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam. 1. Về vốn của doanh nghiệp Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, tính đến ngày 01/01/2004, cả nước có doanh nghiệp thực tế hoạt động với tổng số vốn là tỷ đồng (nếu quy đổi ra đô la Mỹ (thời. | Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay phần 1 Hiện nay sự cạnh tranh trên thị trường của các thành phần kinh tế ngày càng gay gắt khốc liệt. Vì vậy nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam là một nội dung cần được quan tâm. I -Thực trạng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam. 1. Về vốn của doanh nghiệp Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy tính đến ngày 01 01 2004 cả nước có doanh nghiệp thực tế hoạt động với tổng số vốn là tỷ đồng nếu quy đổi ra đô la Mỹ thời điểm năm 2003 thì quy mô vốn của các doanh nghiệp ở Việt Nam chỉ tương đương với một tập đoàn đa quốc gia cỡ trung bình trên thế giới . Trong đó doanh nghiệp Nhà nước chiếm 59 0 tổng vấn của doanh nghiệp cả nước tỷ đồng doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm 19 55 tỷ đồng doanh nghiệp có vấn đầu tư nước ngoài chiếm 21 44 tổng vốn các doanh nghiệp cả nước tỷ đồng . Xét riêng đối với mỗi doanh nghiệp vốn của từng doanh nghiệp rất nhỏ năm 2004 bình quân mỗi doanh nghiệp là 23 95 tỷ đồng trong đó số doanh nghiệp có quy mô dưới 0 5 tỷ đồng có doanh nghiệp chiếm 26 09 tổng số doanh nghiệp doanh nghiệp có quy mô vốn từ 0 5 đến 1 tỷ đồng là doanh nghiệp chiếm 17 99 số doanh nghiệp có vốn từ 1 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng là doanh nghiệp chiếm 34 35 số doanh nghiệp có vốn từ 5 đến 10 tỷ đồng là doanh nghiệp chiếm 7 63 số doanh nghiệp có số vốn từ 10 đến 50 tỷ là doanh nghiệp chiếm 9 23 số doanh nghiệp có số vốn từ 50 đến 200 tỷ đồng là doanh nghiệp chiếm 8 46 số doanh nghiệp có vốn từ 200 đến 500 tỷ đồng là 586 doanh nghiệp chiếm O 81 số doanh nghiệp cọ vốn trên 500 tỷ đồng là 310 doanh nghiệp chiếm 0 48 tổng số . Như vậy có thể thấy đại đa số các doanh nghiệp đang hoạt động trong tình trạng không đủ vốn cần thiết đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả kinh doanh cũng như năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế. Đây là điều đáng lo khi các .