TAILIEUCHUNG - Đề thi tham khảo học kỳ 1( không phân ban) số 3

Tham khảo tài liệu 'đề thi tham khảo học kỳ 1( không phân ban) số 3', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đề thi tham khảo học kỳ 1 không phân ban Đề 3 Câu 1 Cho hàm số y a o và giả sử hàm số đạt cực trị tại các điểm M và N. Gọi y- Ivà -2 là tiếp tuyến với đường cong tại M N. Chọn phương án Đúng A. - 1 2 B. Icắt - 2 C. Ít nhất một trong hai tiếp tuyến cắt trục hoành mà không trùng với trục hoành D. Cả 3 phương án kia đều sai Câu 2 Cho hàm số y sî 3-3x2-7 x-HS. Chọn phương án Đúng A. Hàm số có cực đại và cực tiểu và nằm về hai phía của trục tung B. Hàm số luôn đồng biến Vx C. Hàm số có cực đại và cực tiểu và nằm về cùng một phía của trục tung D. Cả 3 phương án kia đều sai. I vy 5x 6 A Câu 3 Xét đường cong y X C tìm phương án đúng A. C có ba tiệm cận B. C có tiệm cận xiên C. C có hai tiệm cận D. C chỉ có tiệm cận đứng Câu 4 Cho Phương trình 3-3 -2 ŨLựa chọn phương án đúng A. Phương trình có 3 nghiệm B. Cả ba phương án kia đều sai C. Phương trình có 2 nghiệm D. Phương trình có 1 nghiệm Câu 5 Cho đường cong y VX C xét điểm M 4 1 nằm trên C . tiếp tuyến với C tại M cắt trục tung và hoành tại A B. Lựa chọn phương án đúng A. E 10 đơn vị diện tích B. AOA E đơn vị diện tích C. E đơn vị diện tích D. E đơn vị diện tích v _ 3x l Câu 6 Cho đường cong _ X 2 C Lựa chọn đáp án đúng A. Đường cong C đối xứng với nhau qua đường thẳng x 2 B. Đường cong C đối xứng với nhau qua điểm I 2 3 C. Đường cong C có tâm đối xứng D. Đường cong C đối xứng với nhau qua điểm A _ 35 Câu 7 Cho hàm số y 3 3-3x2-HCx-H1ŨŨŨ. Chọn phương án Đúng A. Hàm số luôn luôn đồng biến Vx B. Hàm số có cực đại và cực tiểu nằm về hai phía của trục hoành C. Hàm số có cực đại và cực tiểu nằm về hai phía của trục tung D. Hàm số có cực đại và cực tiểu nằm về một phía của trục hoành _ 2x2 2x 5 9 r Câu 8 Cho đường cong _ 2x l .Gọi . .là đường thẳng nối cực đại cực tiểu của hàm số. Chọn phương án Đúng A. . .có phương trình y x-hl B. .có phương trình y 2x-l C. csong song với đường thẳng y -1 D. tạo với chiều dương của trục hoành một góc 133 Câu 9 Cho hàm số y X. Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng 0 4 đạt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN