TAILIEUCHUNG - Chương 2: Đun nóng - Lạm nguội - Ngưng tụ (P1)

Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt: xác định bề mặt truyền nhiệt (kích thước, cấu tạo) và lượng nhiệt hoặc lượng chất tải nhiệt dựa vào năng suất yêu cầu và điều kiện nhiệt độ hoặc ngược lại xác định năng suất và lượng chất tải nhiệt khi biết kích thước của thiết bị | Chương 2 Đun nóng - Làm Nguội - Ngưng tụ GV TS. Nguyễn Minh Tân Bộ môn QTTB CN Hóa - Thực phẩm TÍNH TOÁN THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT GIÁN TIẾP Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt xác định bề mặt truyền nhiệt kích thước cấu tạo và lượng nhiệt hoặc lượng chất tải nhiệt dựa vào năng suất yêu cầu và điều kiện nhiệt độ hoặc ngược lại xác định năng suất và lượng chất tải nhiệt khi biết kích thước của thiết bị 1 Chọn cấu tạo thiết bị 2 Xác định Attb và nhiệt độ trung bình - Kích thước ống truyền nhiệt - Vận tốc chất tải nhiệt chảy xoáy chất lỏng w 0 1m s - 1m s Chất khí w 2 - 20m s - Tra các thông số vật lý của chất tải nhiệt ở nhiệt độ trung bình 3 Xác định lượng nhiệt và chất tải nhiệt - Xây dựng phương trình cân bằng nhiệt QTTB II 01 TS. Nguyễn Minh Tân 2 TÍNH TOÁN THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT GIÁN TIẾP 4 Xác định hệ sô truyên nhiệt_ K 1 ỉ- ữ1 Si 1 ư2 Phía chất tải nhiệt I qi 1 t1 tT1 W 2 m W m2 C 2 T 2 Nhiệt tải qua tường t -t A Ĩt T r QTTB II 01 q W 2 m -12 W Z2 m Truyền nhiệt ổn định TS. Nguyễn Minh Tân Q1 q q2 q

TỪ KHÓA LIÊN QUAN