TAILIEUCHUNG - Quyết định số 06/2005/QĐ-BGTVT

Quyết định số 06/2005/QĐ-BGTVT về việc ban hành "Một số quy định trong công tác đấu thầu xây lắp các dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn trong nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý" do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành | BO GIAO THONG VAN TAI So 06 2005 QD-BGTVT CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc Ha Noi ngay 04 thang 1 nam 2005 QUYET DINH CUA BO TRUING BO GIAO THONG VAN TAI SO 06 2005 QD-BGTVT NGAY 4 THANG 1 NAM 2005 VE VIEC BAN HANH MOT SO QUY DINH TRONG CONG TAC DAU THAU XAY LAP CAC DU AN DAU TU XAY DUNG B ANG NGUON VON TRONG NUOC DO BO GIAO THONG VAN TAI QUAN LY BO TRUING BO GIAO THONG VAN TAI Can cw Luat Xay dung duac Quoc hoi thong qua ngay 26 11 2003 Can cwNghi dinh so 34 2003 ND-CP ngay 04 4 2003 cua Chinh phu quy dinh chwc nang nhiem vu quyen han va ca cau to chwc cua Bo Giao thong van tai Can cw quy che quan ly dau tuxay dung ban hanh theo Nghi dinh 52 1999 ND-CP ngay 8 7 1999 va duac swa doi bo sung bang Nghi dinh so 12 2000 ND-CP ngay 05 5 2000 va Nghi dinh sO 07 2003 ND-CPngay 30 01 2003 cua Chinh phu Can cw Quy che dau thau ban hanh kem theo Nghi dinh so 88 1999 ND-CP ngay 01 9 1999 va duac swa doi bo sung mot so dieu bang cac Nghi dinh so 14 2000 ND-CP ngay 05 5 2000 va Nghi dinh so 66 2003 ND-CP ngay 12 6 2003 cua Chinh phu Can cw Thong tu sd 04 2000 TT-BKH ngay 26 5 2000 va Thong tu sd 01 2004 TT-BKH ngay 02 2 2004 cua Bo Ke hoach va Dau tu huang dan thuc hien Quy che dau thau Xet tinh hinh thuc te ve cong tac dau thau thuoc cac du an dau tu va xay dung cong trinh chuyen nganh giao thong De nang cao chat luang dau thau nham dam bao hieu qua dau tu cua du an Theo de nghi cua ong Cuc truang Cuc Giam dinh va QLCL CTGT QUYET DINH Dieu 1 Ban hanh kem theo quyet dinh nay Mot so quy dinh trong cong tac dau thau xay lap cac du an dau tu xay dung bang nguon von trong nuoc do Bo Giao thong van tai quan ly . Dieu 2 Quyet dinh nay co hieu luc sau 15 ngay ke tu ngay dang Cong bao. Quyet dinh nay thay the quyet dinh so 1626 1999 QD-BGTVT ngay 06 7 1999 va so 316 QD-BGTVT ngay 30 1 2003 cua Bo Giao thong van tai. Cac quy dinh truoc day cua nganh giao thong van tai trai voi quyet dinh nay deu bai bo. Điều 3 Các ông Chánh Văn phòng Bộ Vụ trưởng các Vụ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.