TAILIEUCHUNG - Quy trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Tài liệu tham khảo Quy trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (Tổng thời gian thực hiện: 20 ngày làm việc) Trình tự Nội dung công việc Tài liệu áp dụng Trách nhiệm Yếu tố kiểm soát Biểu mẫu ghi chép - Tiếp nhận yêu cầu - Hướng dẫn thủ tục - Phát mẫu đơn - Hướng dẫn kê khai - Kiểm tra hồ sơ - Luật Bảo vệ môi trường 2005; - NĐ 80/CP ngày 09/08/2006 - TT 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/09/2006; - QĐ số 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/09/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Chuyên viên (CV) tiếp nhận và giao trả hồ sơ - Hồ sơ đúng, đầy đủ. - ½ ngày Biên nhận hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường Chuyển hồ sơ cho Nhân viên (NV) văn thư PQLMT. Quy định thời điểm giao nhận: 9 giờ và 14 giờ hàng ngày - CV tiếp nhận và giao trả hồ sơ. - NV văn thư PQLMT - Hồ sơ đúng, đầy đủ. - ½ ngày Sổ giao nhận hồ sơ Trình lãnh đạo PQLMT NV văn thư PQLMT ¼ ngày Phiếu LCHS Phân công cho trưởng nhóm địa bàn Lãnh đạo PQLMT ¼ ngày Phiếu LCHS Dự thảo Quyết định thành lập hội đồng thẩm định. QĐ số 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/09/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Trưởng nhóm địa bàn / CV quản lý địa bàn. 1 ngày - Danh sách thành viên hội đồng thẩm định - Phiếu LCHS Trình lãnh đạo Sở phê duyệt danh sách hội đồng thẩm định NV văn thư PQLMT 1 ngày - Hồ sơ và dự thảo QĐ phê duyệt ĐTM - Phiếu LCHS Gởi hồ sơ, thư mời, Quyết định thành lập cho từng thành viên HĐTĐ CV quản lý địa bàn NV văn thư PQLMT 10 ngày - Phiếu LCHS Thẩm định ĐTM - Luật Bảo vệ môi trường 2005; - NĐ 80/CP ngày 09/08/2006 - TT 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/09/2006; - QĐ số 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/09/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Các thành viên HĐTĐ ½ ngày - Bản nhận xét của các thành viên Hội đồng - Phiếu LCHS Dự thảo Quyết định phê duyệt - TT 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/09/2006; Trưởng nhóm địa bàn / CV quản lý địa bàn. 1 ½ ngày - Phiếu LCHS Trình lãnh đạo Sở phê duyệt - Lãnh đạo PQLMT - NV văn thư PQLMT 1½ ngày - Hồ sơ và dự thảo QĐ phê duyệt ĐTM - Phiếu LCHS - NV văn thư VPS ½ ngày Phê duyệt Lãnh đạo Sở 01 ngày - Hồ sơ và dự thảo QĐ phê duyệt ĐTM - Phiếu LCHS - Nhận kết quả - Đóng dấu, cập nhật dữ liệu NV văn thư VPS ½ ngày - Hồ sơ và dự thảo QĐ phê duyệt -Phiếu LCHS - Nhận công văn + hồ sơ từ NV văn thư VPS - Chuyển công văn cho CV tiếp nhận và giao trả hồ sơ + lưu hồ sơ NV văn thư PQLMT ½ ngày Hồ sơ và QĐ phê duyệt ĐTM Giao công văn cho cá nhân / tổ chức + thu lệ phí CV tiếp nhận và giao trả hồ sơ ½ ngày QĐ phê duyệt ĐTM Đối với trường hợp chưa đạt yêu cầu Biểu mẫu áp dụng: 1. Biên nhận hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường 2. Sổ giao nhận hồ sơ 3. Phiếu luân chuyển hồ sơ (Phiếu LCHS) 4. Biên bản tổng hợp ý kiến hội đồng thẩm định Số hiệu: QT-MT-02 Lần soát xét: 01 Ngày: 11/01/2007 Trang: 1/3

TỪ KHÓA LIÊN QUAN