TAILIEUCHUNG - TÌM HIỂU THÊM MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CỦA V.I.LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ NHỮNG PHÁC THẢO CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Với ánh sáng tư tưởng HỒ CHÍ MINH với quyết tâm và sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, chắc chắn sự nghiệp dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh sẽ trở thành hiện thực trên đất nước Việt | TÌM HIỂU THÊM MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CỦA VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ NHỮNG PHÁC THẢO CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM Nguồn Với ánh sáng tư tưởng Hồ CHÍ MINH với quyết tâm và sự nỗ lực của toàn Đảng toàn dân và toàn quân ta chắc chắn sự nghiệp dân giầu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh sẽ trở thành hiện thực trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. I. Quan điểm của về chủ nghĩa xã hội Theo quan điểm của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác thì chủ nghĩa xã hội không phải là một hình thái kinh tế - xã hội mà chỉ là một giai đoạn một trình độ phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa. viết Xã hội cộng sản đó là một xã hội trong đó tất cả là của chung ruộng đất nhà máy lao động chung của mọi người . Không chỉ vậy còn chỉ ra rằng chỉ dưới chủ nghĩa xã hội thì tư liệu sản xuất mới thuộc về của chung số đông giai cấp vô sản . Tuy nhiên khi gọi chủ nghĩa xã hội là chủ nghĩa cộng sản thì Lênin đã khẳng định rằng đó chưa phải là chủ nghĩa cộng sản phát triển trên những cơ sở của chính nó chưa phải là chủ nghĩa cộng sản hoàn toàn. Mà trái lại đó mới chỉ là giai đoạn đầu hay giai đoạn thấp của xã hội cộng sản chủ nghĩa. Khi giải thích những tư tưởng của viết . Về mặt khoa học thì sự khác nhau giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản thật là rõ ràng. Cái mà người thường gọi là chủ nghĩa xã hội thì gọi là giai đoạn đầu hay giai đoạn thấp của xã hội cộng sản chủ nghĩa . Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin đã chỉ ra rằng chủ nghĩa xã hội với tư cách là một giai đoạn một nấc thang của xã hội mới là xã hội trực tiếp phát sinh ra từ chủ nghĩa tư bản thì nó không chỉ đối lập một cách chung chung với chủ nghĩa tư bản mà nó còn là một xã hội phát triển cao hơn tốt đẹp hơn so với chủ nghĩa tư bản. Điều này được thể hiện ở chỗ chủ nghĩa xã hội sẽ tạo ra một năng suất lao động cao hơn chủ nghĩa tư bản bởi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội là vì con người. Trên cơ sở

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG